Prop. 2018/19:78 Skärpt straff för subventionsmissbruk
   
 
Titel:Prop. 2018/19:78 Skärpt straff för subventionsmissbruk
Utgivningsår:2019
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:78
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

EU har antagit ett direktiv om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Direktivet fastställer minimiregler för kriminalisering och påföljder avseende bedrägeri och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot dessa intressen.

I propositionen lämnas förslag till den lagändring som krävs för att genomföra direktivet. Regeringen föreslår att det införs en bestämmelse om grovt subventionsmissbruk i brottsbalken. Straffet ska vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värde eller varit av särskilt farlig art.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB