Ds 2019:9 En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet.
� Från enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete
   
 
Titel:Ds 2019:9 En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. � Från enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete
Utgivningsår:2019
Omfång:95 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249383
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:9
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Dömda personer med en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det kan konstateras att en straffverkställighet bör överföras till ett annat land, ska handläggningen i Sverige vara snabb och effektiv.

I Ds:n föreslås ett krav på skyndsam handläggning av denna typ av ärenden, såväl hos Kriminalvården som i de allmänna domstolarna. Motsvarande skyndsamhetskrav ska gälla vid handläggningen när en utländsk dom på frihetsberövande påföljd ska verkställas i Sverige. Vidare föreslås ytterligare regler som syftar till att påskynda processen efter det att ett beslut har meddelats om att en svensk dom ska verkställas i ett annat land.I Ds:n lämnas också förslag till lagändringar angående regeringens tillkännagivande av vissa internationella överenskommelser.
 
  © 2017 Jure AB