Detaljplanehandboken
� Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019
   
 
Författare:Adolfsson Kristina , Boberg Sven
Titel:Detaljplanehandboken � Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:296 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020950
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande och klimatanpassning, Dagvattenhantering i detaljplanering samt Sociala aspekter.

Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor.

Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstiftning och nya regler t.o.m. 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB