Avtalsviten: effekter och rättsverkningar
   
 
Författare:Dryselius David
Titel:Avtalsviten: effekter och rättsverkningar
Utgivningsår:2019
Omfång:387 sid.
Förlag:Lunds universitet
ISBN:9789178952571
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Avtalsvitet är ett sedan länge vanligt sätt för avtalsparter att på förhand reglera de ekonomiska konsekvenserna av särskilt utpekade avtalsbrott. Trots vitets frekventa användning inom en rad olika rättsområden är framställningar av det sällsynta, och i vissa av dessa framförs dessutom påståenden som synes sakna grund. Ett exempel på ett sådant påstående är att avtalsvitet minskar risken för avtalsbrott. Några belägg för att vitet har en sådan effekt presenteras emellertid inte, och även om avtalsvitet skulle kunna ha en sådan effekt beror det på omständigheterna i det enskilda fallet. Den nuvarande förståelsen av avtalsvitet är därför bristfällig.


För att tillhandahålla en mer fullständig bild av avtalsvitet har jag valt att använda ekonomisk teori för att förklara hur avtalsvitet påverkar parternas agerande. Den ekonomiska analysen syftar till att förklara avtalsvitets ekonomiska effekter, särskilt inriktat på att parterna bör använda vitet så att det maximerar deras individuella och därmed också deras sammanlagda nytta.


Den ekonomiska framställningen bygger i sin tur på de olika rättsverkningar som kan uppstå när avtalsvitets huvudförpliktelse överträds. Bland annat undersöker jag hur avtalsvitet påverkar den dispositiva rätten. Särskilt undersöks avtalsvitets påverkan på rätten till skadestånd enligt det positiva intresset, en fråga som har diskuterats inom svensk och övrigt nordisk litteratur och rättspraxis sedan mitten av 1800-talet.


David Dryselius är verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Boken är hans doktorsavhandling.
 
  © 2017 Jure AB