Psykiatrin, tvånget och lagen
� En lagkommentar i historisk belysning
   
 
Författare:Grönwall Lars , Holgersson Leif , Idarsson Bertil
Titel:Psykiatrin, tvånget och lagen � En lagkommentar i historisk belysning
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:349 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116912
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 658 SEK exkl. moms

 

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra dagars satsningar på frivillighet och öppenvård och på kortvariga frihetsberövanden inom den slutna vården.

I denna bok redogörs i lagkommentarens form för 1991 års lagar om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och rättspsykiatrisk undersökning.

Boken inleds med en historisk beskrivning av utvecklingen inom den psykiatriska tvångsvården, och efter en översiktlig beskrivning av den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen redovisas sedan ingående de tre psykiatriska tvångslagarna samt reglerna i brottsbalken om behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare.

I denna sjunde upplaga av boken har under kommentarerna till lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård antecknats en del rättsfall och JO-uttalanden som belyser hur lagarna har tillämpats i vissa fall. Vidare har ändringar och kompletteringar som genomförts av de psykiatriska tvångslagarna och i den omgivande lagstiftningen fram till den 1 januari 2020 beaktats.

Bakgrund och motiv till lagstiftningen behandlas utförligt. Boken avslutas med en aktuell och bred litteraturförteckning, som också innehåller skönlitteratur.

Psykiatrin, tvånget och lagen är avsedd att vara en handbok för jurister, läkare och andra handläggare i domstolar, kriminalvård, hälso- och sjukvård, socialtjänst osv. Den är också tänkt som lärobok inom främst juristutbildningen, läkarutbildningen och andra vårdutbildningar. Boken är vidare lämplig vid fortbildning.
 
  © 2017 Jure AB