Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument
   
 
Titel:Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument
Utgivningsår:2020
Omfång:196 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250181
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:1
Ämnesord:Straffrätt , Krediträtt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

För att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713, om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter m.m. föreslås ett nytt brott – olovlig befattning med betalningsinstrument – med placering i 9 kap. brottsbalken. Brottet omfattar dels olovligt införskaffande och förvanskning av betalningsinstrument liksom framställning av falska betalningsinstrument, dels bedräglig användning av olovligen införskaffade, förvanskade eller falska betalningsinstrument samt dels olika slags befattning med olovligen införskaffade, förvanskade eller falska betalningsinstrument.

Det nya brottet är subsidiärt till andra brott i brottsbalken som har en straffskala som är densamma som eller strängare än det nya brottet. För brottet föreslås en gradindelning i brott av normalgraden och grovt brott. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det föreslås också att försök och förberedelse till det nya brottet ska vara straffbart. Genom placeringen i brottsbalken är anstiftan och medhjälp till det nya brottet straffbart.

Vidare föreslås att Polismyndigheten utses till operativ nationell kontaktpunkt och en utvidgning av informationsskyldigheten till målsägande i 13 a § förundersökningskungörelsen (1947:948). I promemorian föreslås dessutom att försök, förberedelse och stämpling till häleri av normalgraden kriminaliseras och att det subjektiva rekvisitet i 9 kap. 11 § andra stycket brottsbalken ges en annan lydelse.
 
  © 2017 Jure AB