Kontrollägande och uppköpsreglering
� Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen
   
 
Författare:Lidman Erik
Titel:Kontrollägande och uppköpsreglering � Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen
Utgivningsår:2020
Omfång:433 sid.
Förlag:Corporate Governance Forum
ISBN:9789188929174
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Corporate Governance Forum
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 590 SEK exkl. moms

 

En fråga som fått växande betydelse i bolagsstyrningsdebatten är den om aktieägarnas engagemang i de noterade bolagens styrning, och särskilt vilka regleringsåtgärder som kan vidtas för att åstadkomma ett ökat ägarengagemang. I denna akademiska avhandling ställs denna fråga i relation till reglerna om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, i syfte att undersöka hur dessa regler påverkar förutsättningarna för aktieägare att engagera sig i börsbolagens styrning.

I avhandlingen undersöks först aktieägarens funktioner i bolagsstyrningen och förutsättningarna för att investerare ska ha möjlighet och incitament att utöva dessa funktioner. Därefter analyseras huruvida reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan antas försämra förutsättningarna för ägarengagemang. Slutsatsen är att reglerna om budplikt och de strikta reglerna om budgivarens möjlighet att tillmäta aktiers rösträtt (prisdifferentiering) betydelse i bestämmandet av budvederlaget påverkar förutsättningarna för ägarengagemang negativt. Slutligen presenteras förslag på hur reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan utformas för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt aktieägande i de svenska börsbolagen. Utöver den ovanstående regleringsanalysen som är bokens huvudtema innehåller boken också omfattande utredningar av rättsläget avseende reglerna om likabehandling i samband med offentliga uppköpserbjudanden samt reglerna om likabehandling i aktiebolagslagen.

Erik Lidman är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
 
  © 2017 Jure AB