Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning
� En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie
   
 
Författare:Lindroos-Moll Sebastian
Titel:Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning � En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie
Utgivningsår:2020
Omfång:419 sid.
Förlag:Karlstads universitets förlag
ISBN:9789178670994
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga studier vid Karlstads universitet nr. 2
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 595 SEK exkl. moms

 

Föremålet för undersökningen är värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13–14 §§ aktiebolagslagen. En kontrollbalansräkning ska genast upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek får bland annat justeringar förenliga med god redovisningssed göras. Tillgångar får även redovisas till nettoförsäljningsvärde.

I studien undersöks bland annat utvecklingen av god redovisningssed och betydelsen detta har haft för värdering i kontrollbalansräkningen. Bokföringsnämndens allmänna råd, särskilt K-regelverken, spelar en viktig roll och de allmänna rådens konstitutionella status i normgivningshänseende utreds. För att kontrastera de svenska reglerna och ge ytterligare substans åt uttalanden de lege ferenda undersöks och analyseras vidare kapitalbristreglerna i Finland. Den finländska lagen utgör med sin gemensamma historia och nutida förändringar ett intressant jämförelseobjekt till den svenska regleringen.

I slutsatserna anges bland annat att skyddet av borgenärer framträder som den främsta av reglernas avsedda funktioner, men att detta inte återspeglas i reglernas konstruktion och tillämpning.
 
  © 2017 Jure AB