Inkomstskatter och socialavgifter
� två metoder att beskatta löneinkomster
   
 
Författare:Cejie Katia
Titel:Inkomstskatter och socialavgifter � två metoder att beskatta löneinkomster
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:354 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022756
Serie:Inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 591 SEK exkl. moms

 

Denna bok utgör den första i en rad av publikationer inom projektet Inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer. Det övergripande syftet med projektet är att från ett rättsvetenskapligt perspektiv analysera frågan om och i så fall hur diskrepanser mellan inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer kan överbyggas eller lindras. I internationell doktrin har idéer lyfts fram om att så kan ske, genom harmonisering eller annan samordning. Det är författarens uppfattning att det är först efter att en djupare förståelse har skapats utifrån såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv och efter det att ytterligare problem har identifierats som eventuella lösningar kan föreslås och analyseras.

Syftet med denna bok är att skapa en grund för förståelse för inkomstskatter och socialavgifter utifrån ett svenskt perspektiv. Detta görs genom en systematisk genomgång av aktuella regelverk i syfte att identifiera likheter och skillnader mellan de två metoderna att beskatta löneinkomster (skatter och avgifter) samt genom att studera hur de två regelkomplexen samverkar.

Boken riktar sig dels till läsare som har goda kunskaper inom ramen för ett av bokens områden men som önskar se hur detta område hänger samman med det andra, dels till studenter på fördjupningskursnivå. Även mer erfarna jurister kan ha behållning av densamma, eftersom flera intressanta frågor om likheter och skillnader mellan metoderna för skatter och avgifter identifieras och diskuteras på ett sätt som inte har gjorts tidigare. Dessa likheter och skillnader är relevanta ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv, varför boken kan intressera mer teoretiskt intresserade forskare såväl som mer praktiskt verksamma jurister. Utöver den rättsdogmatiska genomgången analyseras även frågorna vad som är en skatt och vad som är en avgift på djupet. Vidare ges förslag på hur vi kan vårda begreppen och de semantiska frågor som hör samman med terminologin.
 
  © 2017 Jure AB