Vänbok till Anders Lagerstedt
� Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt
   
 
Titel:Vänbok till Anders Lagerstedt � Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt
Utgivningsår:2020
Omfång:230 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238060
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 670 SEK exkl. moms

 

Anders Lagerstedt fyller 70 år den 26 maj 2020 och hans samlade forsknings- och utbildningsgärning sträcker sig då över närmare ett halvt sekel.

Anders knöts till Stockholmsfakulteten i början av 1970-talet som amanuens och fortsatte efter avslutade studier som universitetslektor. Under årens lopp har Anders utbildat myriader av blivande jurister och andra studenter i associationsrätt och har därvid rönt stor uppskattning inte bara för sitt engagemang och sin kunskap, utan även för sina nydanande pedagogiska grepp, alltid med inslag av en stor portion humor. Genom sitt gedigna kunnande i såväl företagsekonomi som föreningsrätt, aktiebolagsrätt och handelsbolagsrätt har han dessutom haft en bredd i sitt lärande som få andra lärare har.

Utöver sin lärargärning har Anders lämnat värdefulla bidrag till doktrinen genom bland annat avsnitt i antologierna Juridik och Personligt ansvar samt en rättsfallssamling i associationsrätt. Han har även i stor utsträckning deltagit i samband med kursadministration och kursutveckling, där han kunnat bidra på ett mycket förtjänstfullt sätt med sin breda erfarenhet och sitt goda omdöme.

Utanför akademin har Anders bedrivit utbildning för snart sagt alla etablerade utbildningsföretag och på många av Sveriges advokatbyråer.

Det framstår därför som självklart att vi som är hans kollegor, vänner och elever frambringar denna vänbok för att hylla Anders. Redaktionskommittén har bestått av Jan Andersson, Karin Blad, Clara Ehn och Jessica Östberg.

INNEHÅLL:

Handlande för en juridisk person eller i eget namn – särskilt ombetydelsen av publicitetsreglerna
Johan Adestam & Joel Berg

Delaware och aktiebolagsrättslig regelkonkurrens – en fiktion men ett budskap för EU?
Jan Andersson

Aktiebolags fri- och rättigheter
Karin Blad

Några frågor kring den särskilda insynsrätten enligt 7 kap. 36 § aktiebolagslagen
Urban Båvestam

Aktieägaravtal mellan makar – föravtal om bodelning?
Clara Ehn

Styrelseledamots arbetsuppgifter
Svante Johansson

Några centrala men olösta problemområden inom aktiebolagsrätten
Erik Nerep

Anders Lagerstedt och Göran Persson – en liten essä om två sörmländska godsägare
Joakim Nergelius

Avtalsvillkor vid kreditgivning
– om förtäckt företagsrekonstruktion och skötselborgen
Annina H. Persson & Marie Karlsson-Tuula

Ett verkningsfullt lagstiftningsförslag
– Ds 2006:11 Könsfördelningen i bolagsstyrelser
Catarina af Sandeberg

EU och bolagsrätten i medlemsstaterna
Rolf Skog

Firmatecknare och andra bolagsföreträdare
Andreas Steen

Dags att avskaffa underkursförbudet?
Björn Svensson och Lars Pehrson

En svensk business judgment rule?
Carl Svernlöv

Några tankar kring aktiebolagslagens vinstsyfte
Jessica Östberg
 
  © 2017 Jure AB