Forældelse efter forældelsesloven af 2007
   
 
Författare:von Eyben Bo
Titel:Forældelse efter forældelsesloven af 2007
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:1157 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761941435
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 2911 SEK exkl. moms

 

Denne bog omhandler dansk rets almindelige regler om forældelse af fordringer i henhold til lov nr. 522 af 6/6 2007 (forældelsesloven). Loven afløste pr. 1/1 2008 forældelsesloven af 1908 og Danske Lov 5-14-4. Efter en 3-årig overgangsordning reguleres forældelsen fra 1/1 2011 udelukkende af den nye lov.

Hovedformålet med bogen er at give praktikere indgående kendskab til fortolkningen og anvendelsen af den nye lov, som indeholder en mere omfattende og kompleks regulering af forældelse end tidligere. Loven har dermed afklaret en række forældelsesretlige problemer, men har samtidig rejst nye fortolkningsspørgsmål. I bogen analyseres og besvares disse spørgsmål – med særlig vægt på de områder, hvor forarbejderne til loven ikke gør det.

På de områder, hvor regler og principper er videreført fra 1908-loven, redegøres der udførligt for den retspraksis, som også har betydning for forståelsen af den nye lov.

Specialregler om forældelse behandles ikke i bogen, men der redegøres for forholdet mellem forældelsesloven og specialreglerne. Loven har desuden direkte betydning for de fleste specialregler (f.eks. om forsikring og om skat), fordi de tager udgangspunkt i lovens regler.

Fremstillingens form
Fremstillingen forener lovkommentarens og håndbogens fortrin, og forfatteren omtaler derfor også relevante problemstillinger, der ikke reguleres af loven, f.eks. forholdet til fristregler og passivitet, afkald på forældelse og suspensionsaftaler.

Nyt i 2. udgave
1. udgaven af denne bog udkom i 2012 og dermed kort efter, at overgangsperioden for anvendelsen af reglerne i forældelsesloven af 2007 (FOL) var udløbet efter lovens ikrafttræden i 2008. Der forelå derfor på det tidspunkt kun få afgørelser efter loven, således at det relevante domsmateriale primært var afgørelser afsagt efter de tidligere regler, men som fortsat havde betydning efter FOL.

Siden har situationen ændret sig radikalt. I de forløbne år er der publiceret omkring 300 domme (primært landsretsdomme), hvor spørgsmål om anvendelse af regler i FOL indgår, og blandt disse er ca. 70 højesteretsdomme. Hertil kommer, at der siden 2012 er gennemført tre ændringer af loven, ligesom ændringer i anden lovgivning har betydning for en række forældelsesretlige problemstillinger.

Der har derfor været behov for en ajourføring af fremstillingen, hvor der er lagt afgørende vægt på analyser af betydningen af denne praksis for fortolkningen og anvendelsen af FOL.

Målgruppe
Forældelsesloven omfatter alle typer af fordringer – og bogen har derfor interesse for alle juridiske sektorer, hvor fordringer opstår eller behandles. Bogen henvendes sig således til retssektoren (advokater, domstole m.v.), finanssektoren (pengeinstitutter, realkreditinstitutter m.v.), offentlige myndigheder (herunder især kommuner og skatteforvaltning), erhvervsvirksomheder og faglige organisationer samt andre interesseorganisationer m.v.

Om forfatteren
Bo von Eyben var – indtil sin pensionering i 2017 – professor i formueret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet. Han var medlem af Justitsministeriets Forældelsesudvalg, som afgav den betænkning, der danner grundlag for loven.

Bogens indhold
Kapitel I: Indledning
Kapitel II: Anvendelsesområde
Kapitel III: Den almindelige forældelsesfrist (§ 3, stk. 1)
Kapitel IV: Begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen
Kapitel V: Solidariske skyldforhold og regreskrav (§§ 11 og 12)
Kapitel VI: Andre særregler om senere begyndelsestidspunkt eller tillægsfrist (§§ 9, 10 og 13)
Kapitel VII: Suspension (§ 3, stk. 2, og § 14)
Kapitel VIII: Den absolutte frist (§ 3, stk. 3-5)
Kapitel IX: Særlige forældelsesfrister (§§ 4-8)
Kapitel X: Afbrydelse (§§ 15-19)
Kapitel XI: Foreløbig afbrydelse (§§ 20-22)
Kapitel XII: Retsvirkninger af forældelse (§§ 23-25)
 
  © 2017 Jure AB