Forsikringsaftaleloven med kommentarer
   
 
Författare:HØJERUP KÅRE , AAGAARD TEGLDAL ANNE-MARIE
Titel:Forsikringsaftaleloven med kommentarer
Utgivningsår:2020
Omfång:773 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761941800
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Försäkringsrätt , Utländsk rätt

Pris: 2438 SEK exkl. moms

 

Forsikringsaftaleloven bygger på et fælles nordisk lovgivningsarbejde, som fandt sted for snart 100 år siden. Loven har fortsat stor praktisk betydning. Den finder anvendelse på forsikringsaftaler, der indgås med forsikringsaktieselskaber, gensidige forsikringsselskaber eller andre selskaber og institutioner, der driver forsikringsvirksomhed.

Denne kommentar er i et vist omfang bygget på skelettet af Ivan Sørensens Forsikringsaftaleloven med kommentarer fra 2000, om end meget store dele af bogen er nyskrevne. Det skyldes bl.a., at der er tilkommet omfattende ny praksis, ligesom der er vedtaget væsentlige lovændringer siden Ivan Sørensens udgivelse. Det gælder ikke mindst lovændringen i 2004 med indførelse og/eller ændring af en lang række bestemmelser om bl.a. begrundelsespligt, lempelsesreglen ved afgivelse af urigtige oplysninger, præmiebetaling, vejledning om acontobetaling og direkte krav ved skadevolders konkurs. Af andre betydningsfulde lovændringer kan nævnes ændringerne i 2008 af henholdsvis bestemmelserne om begunstigelser i livsforsikringsordninger og forældelse af forsikringskrav.

Målgruppe

Denne bog henvender sig til ansatte i forsikrings- og pensionsselskaber, forsikringsmæglere, advokater, dommere og andre, der beskæftiger sig med forsikringsret.

Om forfatterne

Anne-Marie Aagaard Tegldal er cand.jur. fra 2010 og chefjurist hos LB Forsikring A/S. Hun er af Forsikring & Pension udpeget som medlem af Ankenævnet for Forsikring inden for bygningsforsikring, familieforsikring, motorkøretøjsforsikring, rejseforsikring, privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring.

Kåre Højerup er cand.jur. fra 2002, advokat (H) og leder af Codans skadejuridiske afdeling, hvor han beskæftiger sig med forsikringsret inden for både erhvervsforsikrings- og privatforsikringsområdet. Han er udpeget af Forsikring & Pension som permanent medlem af Ankenævnet for Forsikring og er dermed med til at træffe afgørelse i alle typer af sager indbragt for nævnet.

----------------------------------------------------------------------------------------------Indholdfortegnelse

- Særligt om anvendelsen af praksis fra Ankenævnet for Forsikring som retskilde
- Lovbekendtgørelse nr. 1237 af 9. november 2015 om forsikringsaftaler

I: Fælles bestemmelser for alle forsikringsarter
- Indledende regler
- Urigtige oplysninger ved aftalens afslutning
- Indtrædelse af selskabets ansvar
- Præmien
- Forsætlig eller uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden
- Den sikredes pligter, når forsikringsbegivenheden indtræder
- Selskabets betalingspligt
- Retsvirkningerne af selskabets og forsikringstagerens insolvens m.v.
- Forældelse
- Aftale om forlængelse af forsikringen
- Bistand ved forhandlinger med selskabet m.v.
- Visse meddelelser

I a. Regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v.
- Indledende bestemmelser
- Forsikringsselskabets informationspligt
- Fortrydelsesret
- Bortfald af tilknyttede aftaler
- Visse lovvalgsaftaler

II. Skadesforsikring
- A. Almindelige bestemmelser
- Skadesforsikringens genstand
- Forsikringsværdien
- Underforsikring
- Dobbeltforsikring
- Fareforøgelse
- Sikkerhedsforholdsregler
- Foranstaltninger til afværgelse af skade
- Forsikring af trediemands interesse
- B. Søforsikring og anden transportforsikring
- 1. Søforsikring
- 2. Anden transportforsikring
- C. Brandforsikring
- D. Kreaturforsikring
- E. Ansvarsforsikring

III. Livsforsikring
- Almindelige bestemmelser
- Kapitalforsikring
- Renteforsikring

V. Gennemførelses-, overgangs- og straffebestemmelser
 
  © 2017 Jure AB