Kommunallagen
� En kommentar
   
 
Författare:Madell Tom , Lundin Olle
Titel:Kommunallagen � En kommentar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:425 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023609
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 580 SEK exkl. moms

 

2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag. Den nya kommunallagen har dock delvis getts en ny struktur, ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning.

Förändringarna i förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktige getts en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet samt att kommuner och regioner kan besluta att ge kommunal- och regionråd möjlighet att vara t.ex. föräldralediga. Vidare tydliggörs rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda. Reglerna för anmälan av delegationsbeslut förenklas genom att nämnderna själva får besluta vilka beslut som ska anmälas. Den kommunala anslagstavlan ska fortsättningsvis vara webbaserad. Det har även införts ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium. Slutligen har det införts ett uttryckligt lagstöd för att kommunala beslut som inte kan rättas som huvudregel inte får verkställas innan de vunnit lagakraft.

Den tredje upplagan har reviderats och uppdaterats med bl.a. nytillkommen lagstiftning och praxis samt den senaste revideringen av kommunallagen.
 
  © 2017 Jure AB