Plan- och bygglagen
� En kommentar
   
 
Författare:Blomberg Jesper , Svensson Johan
Titel:Plan- och bygglagen � En kommentar
Utgivningsår:2021
Omfång:1067 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139400011
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 1448 SEK exkl. moms

 

Plan- och byggrätt är ett rättsområde som fått en allt större betydelse för samhällsutvecklingen i stort och som reglerar frågor av mycket stor vikt för både enskilda och det allmänna, allt från översiktlig planering till ingripande mot svartbyggen.

Plan- och bygglagen – en kommentar behandlar plan- och bygglagen paragraf för paragraf med hänvisningar till relevant reglering på närliggande områden. Boken riktar sig till den som söker en fördjupad – men ändå lättillgänglig – sammanfattning av rättsläget.
Kommentaren bygger på en genomgång av författningstext och förarbeten, men framför allt på ett stort antal rättsfall.

Kommentaren behandlar bl.a. regler om
• de allmänna och enskilda intressen som ska beaktas,
• det s.k. kommunala planmonopolet och kommunens översikts- resp. detaljplanering,
• bygglovsplikt och förutsättningar för bygglov,
• startbesked och slutbesked samt
• tillsyn, ingripande och sanktionsavgift och processuella regler rörande överprövning av kommunala beslut.
 
  © 2017 Jure AB