SOU 2002:41 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning
   
 
Titel:SOU 2002:41 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning
Anmärkning:Prop. 2002/03:133
Utgivningsår:2002
Omfång:201 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216760
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om finansiell rådgivning till konsumen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:41
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 269 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att det skall införas en ny lag om finansiell rådgivning till konsumenter. Lagen föreslås gälla vid s.k. placeringsrådgivning, dvs. rådgivning som avser placering av konsumentens tillgångar i olika finansiella instrument, t.ex. aktier, fonder och obligationer. Lagen föreslås också omfatta rådgivning kring vissa typer av livförsäkringar.

Några huvudpunkter i lagförslaget är följande:
– Ett kompetenskrav införs för finansiella rådgivare.
– Rådgivningen skall dokumenteras.
– Rådgivaren skall vara skyldig att följa god rådgivningssed och att anpassa rådgivningen till den enskilde konsumentens förutsättningar och behov.
– En skadeståndsskyldighet införs för den rådgivare som agerar vårdslöst.
 
  © 2017 Jure AB