Prop. 2020/21:91 Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format
   
 
Titel:Prop. 2020/21:91 Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format
Utgivningsår:2021
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021091
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2020/21:91
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi , EU-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef). Kravet ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. I propositionen föreslås att kravet i stället ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Den föreslagna ändringen innebär att Sverige utnyttjar en möjlighet som kommer att införas i EU:s s.k. öppenhetsdirektiv och som innebär att medlemsstaterna kan skjuta upp tillämpningen av kravet på detta sätt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021.
 
  © 2017 Jure AB