Prop 2020/21:129 Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet
   
 
Titel:Prop 2020/21:129 Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet
Utgivningsår:2021
Omfång:542 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:129
Ämnesord:Försäkringsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 387 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till lagstiftningsåtgärder för genomförande i svensk rätt av de ändringar i Solvens II-direktivet – EU:s försäkringsrörelsedirektiv – som har gjorts genom ett ändringsdirektiv som antogs i december 2019.

I propositionen lämnas även förslag till lagändringar med anledning av ändringar i Eiopa-förordningen som också de antogs i december 2019.

Ändringarna i de aktuella EU-rättsakterna utgör ett led i en översyn av
det europeiska systemet för finansiell tillsyn, den s.k. ESA-översynen.
Förslagen i propositionen syftar till att stärka informationsutbytet och
samarbetet inom försäkringsområdet mellan Finansinspektionen, andra
nationella tillsynsmyndigheter inom EES och Eiopa (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten). Det föreslås bl.a. att Finansinspektionen ska få möjlighet att inrätta en samarbetsplattform med berörda tillsynsmyndigheter när ett försäkringsföretag driver verksamhet i mer än ett land inom EES. Finansinspektionen föreslås också få utökade skyldigheter i fråga om underrättelser och uppgiftslämnande vid tillsynen över försäkringsföretag och EES-försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige.

I propositionen lämnas även förslag till lagändringar som på några punkter kompletterar och förtydligar tidigare genomförande i svensk rätt av Solvens II-direktivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2021.
 
  © 2017 Jure AB