Sakrätt beträffande fast egendom (NY TITEL)
   
 
Författare:Zackariasson Laila , Strömgren Peter
Titel:Sakrätt beträffande fast egendom (NY TITEL)
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i juni 2021.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207382
Ämnesord:Fastighetsrätt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 364 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas de sakrättsliga reglerna med avseende på fast egendom. Framställningen innehåller en beskrivning av vilka slags anspråk som kan finnas på en fastighet och vad som avgränsar egendomsslaget. Tyngdpunkten ligger på regler som avser det dynamiska tredjemansskyddet. Bland frågor som behandlas kan nämnas vem som får bättre rätt vid tvesala och andra dubbeldispositioner, liksom vad som krävs för ett godtrosförvärv av äganderätt eller panträtt. Härutöver klargörs förutsättningarna för borgenärsskydd för olika slags anspråk på en fastighet. Vid sidan av anspråk på äganderätt, panträtt eller bruksrätt uppmärksammas anspråk på dold samäganderätt och förfoganderättsinskränkningar. Reglerna om panträtt behandlas särskilt noga. I ett avslutande kapitel förklaras vad som gäller om en fastighet blir föremål för utmätning eller omfattas av en konkurs.

Boken riktar sig både till rättsvetenskapligt intresserade och till praktiker. Den är även väl lämpad att användas för undervisning vid universiteten och på andra slags kurser i fastighetsrätt och sakrätt.
 
  © 2017 Jure AB