Fastighetsköp
   
 
Författare:Grauers Folke
Titel: Fastighetsköp
Upplaga:22 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:357 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789154405800
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfattande HD-praxis främst rörande fel enligt 4 kap 19 § jordabalken; denna praxis analyseras och systematiseras i boken. Boken används i juristutbildningar i hela landet och den bör vara till nytta även för praktiskt verksamma jurister. Framställningen är översedd i sin helhet och förd á jour med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.

Innehållsförteckning
Förord 3

Innehåll 5

Förkortningar 11

1 Allmän bakgrund 13

11 Inledning 13

12 Något om inskrivning, lagfart och panträtt 15

121 Inledning 15

122 Allmänt om inskrivning 19

123 Lagfart 21

124 Inteckning och panträtt 22

124.1 Inledning 22

124.2 Inteckning 23

124.3 Panträtt 24

125 Inskrivning av rättigheter 28

126 Gravationsbevis 28

13 Allmänna avtalsrättsliga frågor 29

131 Inledning 29

132 Formkravets betydelse 30

133 Familjerättsliga regler 33

134 Jordförvärvslagen 342 Allmänt om fastighetsköpet 36

21 Inledning 36

22 Två köpehandlingar 37

221 Varför två köpehandlingar? 37

222 Köpekontraktet 39

223 Köpebrevet 41

23 Översikt av 4 kap JB 42

24 Avtalsslutet m m 43

241 Allmänt om formkrav 43

242 Minimikraven för bindande avtal 44

243 Några andra formföreskrifter 54

244 Villkor i köpehandlingen enligt 4:3 JB 59

244.1 Inledning 59

244.2 Formkravet enligt 4:3 JB 60

244.3 Tidsgränsen i 4:4 JB 63

245 Handpenningavtal 65

25 Förvärv av del av fastighet 70

26 Blandade frågor 73

261 Inledning 73

262 Allmänt om köparens och säljarens inbördes relation 74

263 Kort om den s k äganderättsövergången 77

27 Litteratur 783 Köpeobjektet 80

31 Inledning 80

32 Kort översikt 80

33 Det yttre sambandet 83

331 Allmänna fastighetstillbehör 83

332 Byggnadstillbehör 85

333 Industritillbehör 88

34 Består tillbehörspresumtionen? 90

341 Inledning 90

342 Presumtionen bryts 91

342.1 Det generella fallet 91

342.2 Industritillbehörsfallet 94

342.3 ”Tillbehör” blir tillbehör 95

342.4 Kort sammanfattning 96

343 Den rättsliga betydelsen av att ett föremål

är tillbehör 96

343.1 Sakrättsliga konflikter 96

343.2 Obligationsrättsliga konflikter 97

35 Tillbehöret blir lös egendom 98

36 Tillbehör till tomträtt 1014 Kontraktsbrott m m 103

41 Inledning 103

42 Allmänt om påföljder 106

421 Inledning 106

422 Hävning 108

423 Avdrag på köpeskillingen 111

424 Skadestånd 115

425 Avtalade påföljder 116

43 Dröjsmål 117

431 Inledning 117

432 Säljarens dröjsmål 117

432.1 Tillträdesfallet, 4:13 JB 117

432.2 Lagfartsfallet, 4:14 JB 119

433 Köparens dröjsmål 122

44 Fel m m 127

441 Inledning 127

441.1 Presentationsmodellen 127

441.2 Konkreta och abstrakta fel 132

442 Konkreta fel 139

442.1 Allmänt 139

442.2 ”Vad som följer av avtalet” 140

442.21 Uttryckliga garantier 140

442.22 Enuntiationer 141

442.23 Relevans och påföljder 148

442.3 Fel i gränszonen mellan konkret och abstrakt fel 153

443 Abstrakta fel 155

443.1 Inledning 155

443.2 Rättsliga fel 156

443.21 Bestående lagfartshinder, 4:15 JB 156

443.22 Panträtter m m, 4:16 JB 158

443.23 Andra rättigheter, 4:17 1 st JB 164

443.24 ”Tillbehör”, 4:17 2 st JB 171

443.25 Säljarens hemulsansvar, 4:21 JB 173

443.26 Dubbelöverlåtelsefallet, 4:24 JB 176

443.3 Rådighetsfel m m 177

443.31 Rådighetsfel, 4:18 JB 177

443.32 Fel enligt 11:64 PBL 182

443.4 Faktiska fel, 4:19 1 st 1 p 2 ledet JB 185

443.41 Faktiska fel. Allmän bakgrund 185

443.42 Feltypen faktiskt fel 189

443.43 Närmare om undersökningsplikten

(och felbegreppet) 199

443.44 Särskild relevansbedömning i fråga om skadestånd. Försummelse och garanti- fiktion 215

443.45 Friskrivningar och upplysningsplikt 219

443.46 Upplysningsplikt vid sidan av friskrivningsfallet 226

443.47 Påföljder vid faktiska fel 234

443.48 Besiktning med besiktningsman 239

443.49 Ett exempel 245

444 Sammanfattande och avslutande synpunkter på

felreglerna 246

444.1 Ansvarsfördelningen mellan parterna 246

444.2 Betydelsen av mäklares medverkan 249

444.21 Beskrivande uppgifter 249

444.22 Mäklaransvaret – felansvaret 251

444.3 Regressanspråk p g a fel 255

444.4 Talan om nya fel m m 256

445 Försämring mellan köp och tillträde 257

445.1 Allmänt 257

445.2 Casusskador, 4:11 JB 260

445.3 Säljarens vårdslöshet, 4:12 JB 262

446 Andra kontraktsbrott än dröjsmål och fel 263

447 Förhållandet mellan entreprenad och köp m m 268

447.1 Allmänt om entreprenad 268

447.2 Entreprenad-, köp- eller konsumenttjänsträttsligt ansvar? 270

45 Regler om tomträtt 2745 Byte och gåva 275

51 Inledning 275

52 Byte 275

53 Gåva 276

531 Allmänt 276

532 Återgångsvillkor 280

533 Övrigt 2816 Förvärvslagstiftning m m 282

61 Inledning 282

62 Jordbruksfastighet 282

621 Jordförvärvslagen 282

622 Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 286

63 Ombildningslagen 288

64 Bulvanlagen m m. Avtalsrättsliga spörsmål 2927 Lagfart 295

71 Allmänt om lagfart 295

72 Lagfartsplikten 296

73 IM:s behandling av lagfartsansökan 299

731 Allmänt 299

732 Formkrav vid överlåtelse 299

733 Återgångsvillkor 301

734 Förvärv av del av fastighet 301

735 Jordförvärvslagen 302

736 Överlåtaren är gift, registrerad partner eller sambo 303

737 Övrigt 304

74 Lagfartssammanträde 306

75 Tomträtt 3098 Sakrättsliga frågor m m 310

81 Inledning 310

82 Borgenärsskyddet 312

83 Omsättningsskyddet 314

831 Allmänt 314

832 Godtrosförvärv 317

832.1 Inledning 317

832.2 Huvudregeln, 18:1 JB 319

832.3 Bestående ogiltighet, 18:3 JB 321

832.4 Anteckning i inskrivningsdelen, 18:8 JB 323

832.5 Ersättning från staten, 18:4 JB 325

832.6 Ersättning från staten enligt 18:4 a JB 326

833 Dubbelöverlåtelse 326

834 Hävd 328

834.1 Allmänt 328

834.2 20-årig hävd 329

834.3 10-årig hävd 330

834.4 Gemensamt 330

835 Gränsdragning mellan 16, 17 och 18 kap JB 331

835.1 18 och 16 kap JB 331

835.2 18 och 17 kap JB 332

835.3 17 och 16 kap JB 332

836 Fastighet efter dödförklarad 333

837 Gåva med återgångsvillkor 333

84 Den s k äganderättsövergången 333

841 Allmänt 333

842 Köpekontrakt upprättas 334

843 Köpebrev upprättas 335

844 Lagfart söks 335

845 Lagfart beviljas 336

846 Hävd 336

85 Verkan av att överlåtelse inte blir bestående 337

851 Inledning 337

852 Klander 337

852.1 Förlorare – överlåtare 338

852.2 Upplåtelser 338

852.3 Förlorare – rätte ägaren 339

853 Gränstvist 340

853.1 Förlorare – överlåtare 340

853.2 Upplåtelser 340

853.3 Förlorare – vinnare 341

854 Dubbelöverlåtelse 341

854.1 Förlorare – överlåtare 341

854.2 Upplåtelser 341

854.3 Förlorare – den som får företräde 342

855 Fastighet efter dödförklarad 342

856 Hävning och återgång p g a ogiltighet 343

856.1 Förvärvare – överlåtare 343

856.2 Upplåtelser 345Litteratur 347

Rättsfallsregister 348

Sakregister 350

Bilaga 356
 
  © 2017 Jure AB