Företagets eget kapital (NY UPPLAGA)
� i juridisk och ekonomisk belysning
   
 
Författare:Arnesdotter Ingrid
Titel:Företagets eget kapital (NY UPPLAGA) � i juridisk och ekonomisk belysning
Anmärkning:Utkommer i juni.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144150772
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms

 

Rättsregler som ska skydda associationers eget kapital är centrala för jurister och ekonomer inom näringslivet. Samtidigt krävs en blandning av juridiska och ekonomiska kunskaper för att bli en god användare av kapitalskydds­normerna. I normerna blandas ekonomiska och juridiska termer och begrepp och speglar än juristers, än ekonomers synsätt på företag och företagande. Denna bok bygger en bro mellan dessa synsätt och underlättar för läsaren att så att säga bli tvåspråkig; att kunna tala

och förstå såväl ”ekonomiska” som ”juridiska”.

Boken underlättar ett proaktivt inhämtade av kunskap. Det kräver att läsaren sätter rättsliga normers följder, både juridiska och ekonomiska, i fokus för sitt lärande. Därför är det grundläggande begrepp respektive konsekvenser som spelar huvudrollerna. I denna nya upplaga är dispositionen avsevärt förändrad: indelningen i fem ”böcker” och användningen av fler figurer och textrutor underlättar läsningen. Kapitalskyddets funktion och uppbyggnad har fått större utrymme och lagändringar t.o.m. den 1 januari 2021 har beaktats.

Företagets eget kapital vänder sig lika mycket till studenter på ekonom­ut­bildningar som på juristutbildningar. Indelningen i fem ”böcker” gör det enkelt att avgöra vilka delar som ska ingå i kurslitteraturen för en kortare kurs, en längre kurs, en grundkurs
respektive en fördjupningskurs.

Innehållsförteckning
Förkortningar 13

Förord 15

Inledning 17

Vad bokserien handlar om 17

De kunskaper som du kan förvärva med hjälp av dessa böcker 18

När behövs dessa kunskaper? 19

Ord, termer och begrepp 21

Bok plus lagtext ger bästa studieresultat 21

Bok 1  En bro mellan juristers och redovisnings­ekonomers tankevärldar

1. Eget kapital är benämningen på ett på visst sätt beräknat värde 25

2. Det egna kapitalet kan vara negativt, 0 eller positivt 27

3. Vad eget kapital är – en sammanfattning 29

4. Betydelsen för ägarna respektive borgenärerna av förändringar i EK:s storlek 30

4.1 Vad föranleder en förändring av EK:s storlek? 30

4.2 Vem gynnas av en ökning av EK? 33

4.3 Vem drabbas av en minskning av EK? 34

4.4 Sammanfattning 35

5. Bokföring, årsbokslut och årsredovisning 36

5.1 Bokföring 36

5.2 Årsredovisning 37

5.3 Årsbokslut 37

5.4 Termen redovisningsenhet 37

5.5 Det redovisningstekniska företagsbegreppet 38

6. En balansräkning är något helt annat än en förteckning över tillgångar och skulder 40

6.1 Tillgångar-skulder-förteckningars funktion 40

6.2 Balansräkningens funktion 40

6.3 Konsekvenser av tillgångar-skulder-förteckningars respektive balansräkningars skilda funktioner 41

7. Begreppet egendomsobjekt kontra begreppet tillgångar 44

8. Det förmögenhetsrättsliga skuldbegreppet kontra det redovisningstekniska 47

9. Det förmögenhetsrättsliga skuldbegreppet kontra avsättningar 49

10. Det förmögenhetsrättsliga begreppet latenta skulder kontra avsättningar 51

11. Det förmögenhetsrättsliga skuld­begreppet kontra eventualförpliktelser 52

12. Preskriberade skulder 53

13. Balansering av utgifter och inkomster 54

13.1 Vad är utgifter och inkomster för något? 55

13.2 Den dubbla bokföringens grunder 58

13.3 Balansering av utgifter 61

13.4 Balansering av inkomster 69

14. Obeskattade reserver 74

14.1 Överavskrivning av inventarier 77

14.2 Periodiseringsfond 78

14.3 Ersättningsfond 79

15. Faktiska handlingar, rättshandlingar, affärshändelser och bokslutstransaktioner 80

15.1 Rättshandlingar 80

15.2 Affärshändelser 83

15.3 Bokslutstransaktioner 84

Övningsuppgifter 85

Lösningar 87

Bok 2  Kapitalskydd samt ägande av andelar

1 Kapitalskyddets funktion och konstruktion 93

1. Syftet med regler om ett företags eget kapital 93

2. Utväxlingseffekten – eget kapital (EK) och främmande kapital (FK) 95

3. Soliditet, skuldsättningsgrad och solvens 98

4. Grunddragen i kapitalskyddets konstruktion 101

4.1 Sambandet mellan redovisning och kapitalskydd 101

4.2 Grunderna för redovisningen av EK 103

4.3 Indelningen i bundet eget kapital och fritt eget kapital 103

4.4 Vilka slags affärshändelser behöver regleras? 105

4.5 Begreppet värdeöverföring 105

2 Innebörden av att äga en andel i en juridisk person 107

5. Rättssubjekt, juridiska personer och associationer 107

5.1 Begreppet rättssubjekt 107

5.2 Begreppet juridisk person 108

5.3 Termen företag 108

5.4 Begreppet association 109

6. Egendomsgemenskapen mellan de associerade (det inre rättsförhållandet) 111

7. Äganderätt/betalningsplikt i förhållande till tredje man (det yttre rättsförhållandet) 113

7.1 När associationen är ett rättssubjekt 113

7.2 När associationen inte är ett rättssubjekt 115

7.3 Enskilt företag (enskild firma) 116

8. Begreppet andelsrätt 117

8.1 Andelsrättens koppling till EK 117

8.2 Andelsrätten respektive de från andelsrätten ”avknoppade” fordringarna 118

8.3 Kan andelsrätten skiljas från förvaltningsrätten? 120

8.4 Hur ägaren av andelsrätt i en association kan tillgodogöra sig värdet av andelsrätten 120

9. Begreppet andel i en association 121

9.1 Skilj mellan andel i något och del av något  121

9.2 Genom vilka slags fång kan andelar i associationer förvärvas? 122

9.3 Med vilket mått mäts mängden andelsrätt? 125

Övningsuppgifter 128

Lösningar 129

Bok 3  Aktiebolag

1. Redovisningen av ett aktiebolags EK 133

1.1 På vilka delposter ska EK vara fördelat? 133

1.2 Redovisningen av det av aktieägarna tillskjutna beloppet 135

1.3 Reservfond 148

1.4 Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter och Fond för verkligt värde 151

1.5 Delposterna Balanserad vinst/förlust och Årets resultat 162

1.6 Jämförelse mellan EK:s poster i ett AB:s balansräkning 163

1.7 Beräkning av det belopp som ska tas upp i en viss delpost – en sammanfattning 164

2. Den närmare utformningen av andelsrätt i aktiebolag 165

2.1 Måttenheten aktie 165

2.2 Egendomsobjektet aktie 166

2.3 Vad bestämmer en akties ekonomiska värde? 167

2.4 Olika slag av aktier 169

3. Den ekonomiska och juridiska innebörden av ett antal aktiebolagsrättsliga förfaranden 170

3.1 Sambandet mellan ägandet av andelar och den ekonomiska och juridiska innebörden av de aktiebolagsrättsliga förfaranden som tas upp 170

3.2 Nyemission av aktier – ekonomisk innebörd 171

3.3 Nyemission av aktier – juridisk innebörd 177

3.4 Nyemission av aktier i bolag med mer än ett aktieslag 186

3.5 Fondemission av aktier – ekonomisk innebörd 187

3.6 Fondemission av aktier – juridisk innebörd 196

3.7 Fondemission av aktier i bolag med mer än ett aktieslag 197

3.8 Nyemission till en teckningskurs som understiger aktiernas kvotvärde 198

3.9 Emission av teckningsoptioner och den åtföljande rättshandlingen nyemission av aktier – ekonomisk innebörd 200

3.10 Emission av teckningsoptioner och den åtföljande rättshandlingen nyemission av aktier – juridisk innebörd 206

3.11 Emission av konvertibler respektive konvertering till aktier – ekonomisk innebörd 208

3.12 Emission av konvertibler respektive konvertering till aktier – juridisk innebörd 214

3.13 Aktieägartillskott 218

3.14 Konvertibla (omvandlingsbara) aktier 220

3.15 Uppdelning respektive sammanläggning av aktier 222

3.16 Indragning av aktier 227

3.17 Aktiebolags förvärv av aktier i sig självt eller i sitt moderbolag 231

3.18 Minskning av det belopp som aktiekapitalet, bunden överkursfond eller reservfonden uppgår till 244

3.19 Fusion 251

3.20 Delning av aktiebolag 262

4. Kapitalskyddet 265

4.1 Vilka slags lagföreskrifter är aktuella? 265

4.2 Redovisningsföreskrifter angående presentationen av EK i aktiebolagets årsbalansräkning 265

4.3 Föreskrifter om minsta tillåtna tillskottskapital 270

4.4 Föreskrifter om när utlovat tillskottskapital senast ska ha tillförts aktiebolaget 271

4.5 Föreskrifter om med vad tillskott får göras 271

4.6 Föreskrifter om värdering av apportegendom 272

4.7 Föreskrifter om vilka slags och hur stora värde­överföringar som får förekomma – en översikt 275

4.8 Föreskrifter om hur länge en förlustbringande verksamhet får fortsättas 277

4.9 Sanktionsföreskrifter – en översikt 278

Övningsuppgifter 279

Lösningar 283

Bok 4  Kooperativa ekonomiska föreningar

1. Redovisningen av en KEF:s eget kapital 291

1.1 På vilka delposter ska EK vara fördelat? 291

1.2 Redovisningen av det av andelsägare tillskjutna beloppet 291

1.3 Reservfond 295

1.4 Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter och Fond för verkligt värde 296

1.5 Delposterna Balanserad vinst/förlust och Årets resultat 306

1.6 Beräkning av det belopp som ska tas upp i en viss delpost – en sammanfattning 308

2. Vad innebär det att äga andelar i en KEF? 309

2.1 Sambandet mellan ägandet av andelar och den ekonomiska och juridiska innebörden av de förfaranden som tas upp i kapitel 3 309

2.2 Fyra slags associerade men bara två slags andelar 309

2.3 Måttenheten insats 311

2.4 Rätten till del i föreningsverksamhetens verksamhetsresultat 312

2.5 Vilka rättigheter och skyldigheter har en medlem i en KEF? 314

2.6 Vilka rättigheter och skyldigheter ingår i medlemsandelsrätten? 316

2.7 Vad bestämmer en medlemsandels ekonomiska värde? 318

2.8 Vad bestämmer en förlagsandels ekonomiska värde? 326

3. Den ekonomiska och juridiska innebörden av ett antal föreningsrättsliga förfaranden avseende föreningens eget kapital 328

3.1 Ökning av saldot för EK-delposten Medlemsinsatser 328

3.2 Minskning av saldot för EK-delposten Medlemsinsatser 331

3.3 Ökning och minskning av EK-delposten Förlagsinsatser 333

3.4 Ökning och minskning av saldot för EK-delposten Reservfond 334

4. Kapitalskyddets konstruktion enligt EFL 336

4.1 Vilka slags lagregler är aktuella? Jämförelse mellan AB och KEF 336

4.2 Varför är kapitalskyddet mindre omfattande för en KEF än för ett AB? 336

4.3 Redovisningsföreskrifter angående presenta­tionen av EK i föreningens årsbalansräkning 338

4.4 Föreskrifter om minsta tillåtna tillskottskapital 341

4.5 Föreskrifter om när utlovat tillskottskapital senast ska ha tillförts föreningen 341

4.6 Föreskrifter om med vad tillskott får göras 341

4.7 Föreskrifter om värdering av apportegendom 341

4.8 Föreskrifter om vilka slags och hur stora värde­överföringar som får förekomma – en översikt 342

4.9 Föreskrifter om hur länge en förlustbringande verksamhet får fortsättas 343

4.10 Sanktionsföreskrifter – en översikt 343

Övningsuppgifter 344

Lösningar  345

Bok 5  Handelsbolag, kommandit­bolag och enkla bolag

1. Redovisningen av det egna kapitalet 349

1.1 Hur balansräkningen ska vara uppställd 349

1.2 Storleksförändringen av Fond för verkligt värde 350

1.3 Har också enkla bolag ett eget kapital? 352

2. Vad innebär det att äga andelar i HB och KB? 353

2.1 Bolagsman respektive andelsägare 353

2.2 Hur stor är en bolagsandel? 354

2.3 Avtalad insats, inbetald insats och behållen insats 355

2.4 Vilka rättigheter och skyldigheter ingår i bolagsmannaskapet? 356

2.5 Vad ingår i andelsrätten? 357

2.6 Beräkning av en bolagsandels substansvärde 358

2.7 Finns det andelar i ett enkelt bolag? 365

3. Den ekonomiska och juridiska innebörden av bolagsrättsliga förfaranden avseende det egna kapitalet i HB, KB och enkla bolag 366

3.1 Ökning och minskning av bolagsmännens behållna insatser 366

4. Kapitalskyddets konstruktion enligt HBL 368

4.1 Lagen innehåller inget krav på att det ska finnas ett minsta insatskapital 368

4.2 Varför saknas föreskrifter om ett visst minsta eget kapital, och om inbetalning av detta, såsom villkor för att bolaget ska bli en juridisk person? 369

4.3 Varför behövs inga föreskrifter om bundet eget kapital? 370

Övningsuppgifter 372

Lösningar  374

Register 377
 
  © 2017 Jure AB