Regress
� Begreppet regressrätt och solidarregress
   
 
Författare:Unnersjö Alexander
Titel:Regress � Begreppet regressrätt och solidarregress
Utgivningsår:2021
Omfång:371 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238558
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 690 SEK exkl. moms

 

Regressrätt är ett klassiskt obligationsrättsligt ämne som spänner över traditionella indelningar i kontraktuell och utomobligatorisk rätt. Fram till nu har det inte funnits någon monografi om regressrätt i ett allmänt obligationsrättsligt perspektiv. Med denna bok fylls en lucka i svensk rättslitteratur.

I boken behandlas regressfrågor ur ett allmänt obligationsrättsligt perspektiv. Framställningen präglas av en strävan efter att utarbeta förklaringar samt utmejsla en systematik varigenom den rättsliga argumentationen på området blir koherent och transparent. Tonvikten i boken ligger på frågor om solidarregress, den regressordning som inträder vid solidariskt ansvar i vid bemärkelse. Härunder ryms alla situationer när flera är förpliktade mot samma borgenär och de förpliktades ansvar av någon anledning är sammanlänkade på det sättet att samtliga befrias helt eller delvis genom enderas prestation. Jämte frågor om solidarregress diskuteras den närmare innebörden av begreppet regressrätt, och hur begreppsbestämningen går till när den har faktisk rättslig betydelse.

Bland de frågor som analyseras i boken märks exempelvis följande:
• Hur ser de principer ut som styr den interna ansvarsfördelningen mellan solidariskt ansvariga?
• När kan ett regresskrav tidigast göras gällande?
• Vad innebär det att en solidarregress är självständig eller härledd och hur bestäms denna klassificering?
• Från vilken tidpunkt räknas preskriptionstiden för en solidarregressfordran?
• Vad händer med regressrätten om ansvaret för en av flera solidariskt ansvariga upphör genom annat än en prestation? Vilken verkan har regressrättens öde i sin tur på kvarvarande gäldenärers ansvar?

Författaren Alexander Unnersjö är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Boken är hans doktorsavhandling.
 
  © 2017 Jure AB