Fastighetsnomenklatur
� Fastighetsekonomi och fastighetsrätt
   
 
Författare:Gustafsson Christina , Landeman Marc , Palm Peter , red.
Titel:Fastighetsnomenklatur � Fastighetsekonomi och fastighetsrätt
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:578 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144151632
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Fastighetsrätt , Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 574 SEK exkl. moms

 

I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett mycket brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är åtta nyskrivna kapitel om arrende, tomträtt, markåtkomst och ersättning, fastighetsvärdering, finansiering av fastigheter och av infrastruktur, bostadsmarknaden och dess upplåtelseformer samt digitalisering av fastighetsförvaltning.

I de inledande kapitlen behandlas gällande lagstiftning kring fastigheter i form av jordabalken, miljöbalken, fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen samt hyres- och bostadsrättslagstiftningen. Vidare beskrivs aktuella regler för bland annat fastighetstaxering, fastighetsbeskattning samt finansieringslösningar på fastighetsmarknaden i dag.

Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade frågor om förvaltning, marknad, värdering samt överlåtelseprocesser och fastighetsekonomiska analysförfaranden. En central roll i boken och dess historia utgörs av bilagan Fastighetsnomenklatur, där branschens termer och begrepp definieras.
Fastighetsnomenklatur – fastighetsekonomi och fastighetsrätt vänder sig till studerande inom universitet och högskolor, yrkesverksamma inom fastighets- och finanssektorn samt till personer som har ett intresse för och vill lära sig mer om fastighetssektorn.

Innehållsförteckning

Förord 15

Block I

Fastighets­rätt

1 Inledning till den allmänna fastighetsrätten 19

Jonny Flodin

1.1 Fast egendom – fastighet och fastighetstillbehör 19

1.2 Fastighetsköp – byte och gåva av fastighet 23

1.3 Fastigheten som kreditobjekt – fastighetspant 28

1.4 Nyttjanderätt och servitut 31

1.5 Inskrivning och sakrättsliga frågor 44

Referenser 48


2 Arrende och tomträtt 49

Marc Landeman

2.1 Arrende  49

2.2 Tomträtt 53

Referenser och vidare läsning 65


3 Fastighetsbildningslagen 67

Barbro Julstad

3.1 Fastighetsbildningsåtgärder 68

3.2 Allmänna plan- och lämplighetsvillkor vid fastighetsbildning 76

3.3 Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning 78

3.4 Lantmäteriförrättning 79

Referenser 81


4 Miljöbalken 83

Johan Larsson

4.1 Inledning 83

4.2 De allmänna hänsynsreglerna 84

4.3 Hushållningsbestämmelserna – nationella intressen och områden av riksintresse 86

4.4 Miljökvalitetsnormer 88

4.5 Miljöbedömningar 89

4.6 Områdesskydd 90

4.7 Åtgärder som kräver tillstånd eller måste anmälas 98

4.8 Förorenade markområden 101

Referenser 101


5 Fastighetsregister 103

Per Sörbom

5.1 Bakgrund 103

5.2 Fastighetsregistrets innehåll 105

5.3 Tillhandahållande av fastighetsinformation 107

5.4 Övriga register 108

5.5 Statistik 109

Vidare läsning 109


6 Plan- och bygglagen 111

Eidar Lindgren

6.1 Plan- och bygglagens mål 111

6.2 Plan- och bygglagens medel – planer, tillstånd och kontroll 113

6.3 Detaljplan 114

6.4 Vad måste – och vad får – regleras i detaljplanen? 115

6.5 Processen för upprättande av detaljplaner 116

6.6 Statens överprövning av detaljplaner 118

6.7 Detaljplanens rättsverkningar 118

6.8 Bygglov 119

6.9 Förhandsbesked om bygglov 120

6.10 Ansökan och prövning av bygglov 121

6.11 Rivningslov 123

6.12 Marklov 123

6.13 Statens överprövning av beslut om lov 123

6.14 Överklagande av detaljplan och bygglov 123

6.15 Kontroll av byggnadsarbeten 124

6.16 Påföljder och ingripanden vid överträdelser 125

6.17 Avgifter för planläggning, lov och kontroll 125

Referenser 126


7 Infrastruktur 127

Thomas Kalbro

7.1 Gemensamhetsanläggningar 127

7.2 Vägar 129

7.3 Järnvägar och spårvägar 131

7.4 Vatten- och avloppsanläggningar 132

7.5 Elförsörjning och telekommunikationer 133

7.6 Reglering av infrastruktur i genomförandeavtal 135

Referenser 135


8 Markåtkomst och ersättning 137

Marc Landeman

8.1 Inledning  137

8.2 Äganderättsskydd mot tvångsingrepp 140

8.3 Hur kan markåtkomst ske och för vilka ändamål?  141

8.4 Expropriationslagens ersättningsregler  142

8.5 Ersättning som vinstfördelning enligt fastighetsbildningslagen  146

8.6 Ersättning vid rådighetsinskränkningar 149

Referenser 152


9 Genomförandeavtal 153

Thomas Kalbro

9.1 Exploateringsavtal 153

9.2 Markanvisningsavtal 156

9.3 Genomförandeavtal och offentlig upphandling? 159

Referenser 160

Block II

Fastighets­ekonomi


10 Fastighetstaxering 163

Jan Berghöök och Monica Haapaniemi

10.1 Bakgrund 163

10.2 Allmänna taxeringsregler 164

10.3 Skatteplikt 169

10.4 Indelning i taxeringsenheter 170

10.5 Värderingsmodeller 171

10.6 Särskild fastighetstaxering 182

10.7 Organisation 182

Vidare läsning 184


11 Beskattning av fastigheter 185

Per Henning Grauers

11.1 Inkomstskatt 185

11.2 Skattereduktion 207

11.3 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 210

11.4 Mervärdesskatt 211

Referenser 221


12 Fastighetsmarknad 223

Hans Lind, Erik Persson och Christina Gustafsson

12.1 En marknad med många särdrag 223

12.2 Vad avses med fastighetsmarknad? 225

12.3 Fastighetsmarknadens karaktär 226

12.4 Historisk tillbakablick på fastighetsmarknaden 227

12.5 Mikroekonomisk grundval 232

12.6 Makroekonomiska analyser 237

12.7 Teorier om fastighetscykler och prisbubblor 244

12.8 Fastighetsbestånd, ägare och transaktioner 245

12.9 Fastighetsinformation och transparens 252

Referenser och vidare läsning 255


13 Marknadsanalyser 257

Berndt Lundgren

13.1 Marknadsanalys för värdering 257

13.2 Marknadsanalys för projekt 259

13.3 Marknadsanalysens komponenter enligt REMA-modellen 262

13.4 Datadriven fastighetsutveckling 266

Referenser 268


14 Fastighetsvärdering 269

Hans Lind och Bo Nordlund

14.1 Inledning 269

14.2 Värdebegrepp 271

14.3 Värderingsmetoder: marknadsvärde 274

14.4 Osäkerhet och bias i fastighetsvärderingar 284

14.5 Värdering för långivning 286

14.6 Värdering för finansiell rapportering 287

14.7 Fastighetsvärdering och hållbarhet 290

14.8 Avslutning 291

Referenser och vidare läsning 291


15 Fastighetsfinansiering 293

Cecilia Hermansson och Göran Råckle

15.1 Bankfinansiering 293

15.2 Marknadsfinansiering för större fastighetsföretag 299

15.3 Alternativa finansieringsformer för kommersiella fastigheter 305

15.4 Alternativa finansieringsformer för privatbostäder 307

15.5 Risker förknippade med fastighetsfinansiering 308

Vidare läsning 309


16 Privat finansiering av infrastruktur – OPS 311

Johan Nyström

16.1 Traditionella kontraktsformer i infrastrukturbyggande 311

16.2 OPS i jämförelse med traditionella kontraktsformer 313

16.3 Effekter av OPS och svårigheter att utvärdera 315

16.4 OPS i Sverige 316

Referenser 317


17 Livscykelekonomi 319

Peter Palm

17.1 Begreppet livscykelanalys 319

17.2 Modeller för livscykelanalys 321

17.3 Exempel på kalkyler ur livscykelperspektiv 324

17.4 Avslutning 329

Referenser och vidare läsning 329

Block III


Fastighets­företagande


18 Ekonomisk analys av fastigheter och fastighetsföretag 333

Bo Nordlund

18.1 Syftet med en ekonomisk analys styr vilken information som söks och används 334

18.2 Analys av hyresinbetalningar m.m. 336

18.3 Analys av driftutbetalningar m.m. 338

18.4 Analys av reparations- och underhållsbetalningar 339

18.5 Operativa nyckeltal: driftnetto/drift­överskott och fritt operativt kassaflöde 343

18.6 Redovisning som grund för nyckeltalsanalys i fastighetsföretag 346

18.7 Kapitalredovisning i fastighetsbolag 347

18.8 Nyckeltalsanalys 355

18.9 Substansvärdebedömning 360

18.10 Analys av fastighetsföretag övrigt 360

18.11 Övriga frågor 367

Referenser och vidare läsning 368


19 Transaktionsprocessen 369

Anders Ahlberg, Sheila Florell och Lars Johnsson

19.1 Marknadsföring 369

19.2 Budprocessen 371

19.3 Avsiktsförklaring 373

19.4 Due diligence 373

19.5 Avtalsförhandling 379

19.6 Tillträde 38120 Fastighetsöverlåtelse genom bolag 383

Leonie Selting och Nicklas Hansen

20.1 Beskattning av fastighetsöverlåtelser 383

20.2 Bolagsförsäljning genom s.k. paketering av fastighet 386

20.3 Rättsliga skillnader mellan överlåtelse av fastighet och överlåtelse av fastighetsägande bolag 389

20.4 Överlåtelse av fastighetsägande bolag 393

20.5 Aktieöverlåtelseavtalet 395

20.6 Framtid 398

Referenser 400


21 Fastigheter som investeringsobjekt 401

Jon Lekander och Christina Gustafsson

21.1 Fastigheter jämfört med andra investerings­alternativ 401

21.2 Avkastningsmätning 408

21.3 Investeringsalternativ 413

21.4 Direkta fastighetsinvesteringar 416

21.5 Klubb-/fondinvesteringar 419

21.6 Noterade fastighetsbolag 421

21.7 Avslutning 422

Referenser och vidare läsning 422


22 Bostadsmarknaden och dess upplåtelseformer 423

Christina Gustafsson och Stellan Lundström

22.1 Tre upplåtelseformer på bostadsmarknaden 423

22.2 Effekter på arbetsmarknaden 428

22.3 Effekter på det sociala kapitalet 429

22.4 Effekter på den finansiella stabiliteten 431

22.5 Effekter av transparens 432

22.6 Bostadsmarknaden 1960–2020 433

22.7 Avslutning 438

Referenser 439


23 Bostadsrätt, bostadsrätts­förening och ägarlägenhetsfastighet 441

Lars Tegelberg

23.1 Den kooperativa bakgrunden 441

23.2 Bostadsrätten som juridisk figur 442

23.3 Bostadsrättsföreningen 443

23.4 Tillkomsten av nya bostadsrättsföreningar 445

23.5 Bostadsrättshavarens rätt att utöva bostadsrätten 448

23.6 Överlåtelse av bostadsrätt 449

23.7 Ett köprättsligt perspektiv 450

23.8 Bostadsrätten som kreditsäkerhet 451

23.9 Äldre föreningar och företag 453

23.10 Några skattefrågor 454

23.11 Ägarlägenhet 455

Referenser 456


24 Fastighetsföretagande och förvaltning 457

Peter Palm

24.1 Bakgrund och begrepp 457

24.2 Definitioner 458

24.3 Fastighetsföretagande ur ett ekonomiskt perspektiv 459

24.4 Fastighetsföretagande som tjänsteproduktion 460

24.5 Värdeskapande aktiviteter i fastighetsföretagandet 462

24.6 Fastighetsföretagandets organisering 463

24.7 Egen regi eller outsourcing 464

24.8 Fastighetsföretagandets affärsmodeller 466

24.9 Slutord 473

Referenser och vidare läsning 474


25 Fastighetsförvaltning och digitalisering 475

Agnieszka Zalejska-Jonsson

25.1 Digital transformation av fastighetsförvaltning  475

25.2 Teknikutveckling 477

25.3 Smarta byggnader och smarta ytor  479

25.4 Säkerhet och risker 481

25.5 Digitala tvillingar och hållbar förvaltning 482

25.6 Drivkrafter och barriärer  483

25.7 Hur påverkas förvaltarrollen? 484

Referenser 488


26 Hållbarhet i fastighetsföretagande 489

Lovisa Högberg

26.1 Hållbarhetsbegreppets utveckling 489

26.2 De tre hållbarhetsdimensionerna 490

26.3 Företagsansvar (CSR) 492

26.4 Fastigheter och hållbarhet 492

26.5 Operationaliseringar och verktyg för hållbarhet inom fastighetssektorn 496

26.6 Ansvarsfrågan 503

Referenser och vidare läsning 503

Bilagor

I Mätning av area för byggnader 507

Anders Ahlberg, Tomas Ingemarsson och Christina Gustafsson

II Miljöcertifiering 521

Sweden Green Building Council

III Branschorganisationer och standarder för värdering 531

Christina Gustafsson och Peter Palm

IV Fastighetsnomenklatur 541

Christina Gustafsson, Marc Landeman och Peter Palm

V Författarpresentationer 571
 
  © 2017 Jure AB