Udbudsret
   
 
Författare:Hamer Carina Risvig
Titel:Udbudsret
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:900 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757442960
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 2680 SEK exkl. moms

 

Bogen omhandler de udbudsretlige regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Bogen inddrager både de EU-retlige og nationale udbudsregler, herunder praksis fra både EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud. Titlen på bogen er siden første udgaven ændret fra Grundlæggende Udbudsret til Udbudsret for at signalere, at bogen også i stor udstrækning omfatter mere end udbudsrettens grundlæggende elementer. Således dækker bogen også over mere aktuelle emner og diskuterer retstilstanden på området.

Bogen er først og fremmest tænkt som lærebog til fag om udbudsret på cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har derfor hovedvægt på en juridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene i et sådant omfang, at den vil være relevant for praktikere, der til daglig beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger.

Indholdsoversigt
Forord

DEL I. Udbudsrettens formål og grundlæggende principper
Kapitel 1. Hvad er udbudsret
Kapitel 2. Hvem skal følge udbudsreglerne

DEL II. Udbudsrettens kontrakter og undtagelser
Kapitel 3. Offentlige kontrakter og offentlig-privat samarbejde
Kapitel 4. Beregning af kontrakters værdi
Kapitel 5. Rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer
Kapitel 6. Kontrakter med en anslået værdi under tærskelværdierne
Kapitel 7. Light-regime
Kapitel 8. De tre øvrige udbudsdirektiver
Kapitel 9. Udbudslovens undtagelser og reglerne om in-house

Del III. Fremgangsmåderne ved tildeling af offentlige kontrakter
Kapitel 10. Dialog før udbuddet
Kapitel 11. Udbudsmaterialet
Kapitel 12. Udbudsprocedurer
Kapitel 13. Udelukkelsesgrunde og self-cleaning
Kapitel 14. Egnethed og udvælgelse af virksomheder
Kapitel 15. Tildeling af kontrakt
Kapitel 16. Indhentning af supplerende oplysninger og ordregiverens undersøgelsespligt
Kapitel 17. Begrundelse og standstill mv.

DEL IV. Sekundære hensyn
Kapitel 18. Miljø og sociale hensyn

DEL V. Ændring af kontrakt
Kapitel 19. Ændring af kontrakten

Del VI. Håndhævelse og aktindsigt
Kapitel 20. Aktindsigt hos ordregiver
Kapitel 21. Håndhævelse af udbudsreglerne

Litteratur
Domsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB