Arbetsrätt 2022 - Aktuella lagtexter 1 januari 2022
� Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsrätt 2022 - Aktuella lagtexter 1 januari 2022 � Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Upplaga:50 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:156 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121417
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 105 SEK exkl. moms

 

Arbetsrätt 2022 - 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2022 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m den 17 december 2021:
• Ny visselblåsarlag skyddar de som rapporterar om missförhållanden. Den nya lagen innebär bl a ett stärkt skydd för visselblåsare genom att fler personer omfattas och krav ställs på större arbetsgivare att införa särskilda rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. I boken kommenteras den nya lagen i ett särskilt avsnitt.

Fr o m den 1 januari 2022:
• Ändring i sjuklönelagen. Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 8,0 till 10,0 prisbasbelopp.

Fr o m den 1 februari 2022:
• Följdändring i MBL angående facklig vetorätt rörande inhyrning och entreprenad vid upphandling.

Fr o m den 30 juni 2022:
Enligt januariavtalet skulle arbetsrätten reformeras. Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal har sedan träffat ett avtal och gemensamt begärt att regeringen tar fram ett lagförslag i enlighet med överenskommelsen. Ändringar ska bl a genomföras i LAS, ett nytt och parallellt offentligt studiestöd ska införas liksom ett nytt offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal.

Den nya utgåvan av Arbetsrätt 2022 innehåller en kort sammanfattning över de föreslagna ändringarna i LAS som bl a innebär att:
• Begreppet saklig grund för uppsägning ersätts av sakliga skäl
• Ett utökat undantag från turordningen införs
• Anställningen består ej under tvist om ogiltighet av uppsägningen
• Turordningsregler införs vid sänkt sysselsättningsgrad (s k hyvling)
• Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning
• Anställningsavtal på heltid ska vara norm
• Uthyrda arbetstagare får ökade möjligheter till tillsvidareanställning

Observera att de planerade ändringarna i LAS, som inte är införda i lagsamlingen, ännu inte är beslutade av Riksdagen.

Med Arbetsrätt 2022 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 156 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
 
  © 2017 Jure AB