Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Rådman Fredrik , Fridström Montoya Therése
Titel:Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under juli 2022.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025719
Ämnesord:Offentlig rätt

Preliminärt pris: 322 SEK exkl. moms

 

Regler om sekretess och tystnadsplikt gäller inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. Den här boken redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande bestämmelser om sekretess inom socialtjänsten. Därefter behandlas relativt ingående sekretessbrytande bestämmelser som reglerar
förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till andra myndigheter. Även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare, god man, förvaltare och andra enskilda tas upp

I denna andra upplaga behandlas nya sekretessbrytande bestämmelser som gäller till förmån för brottsutredande myndigheter. Skyldigheten för myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig behandlas särskilt eftersom skyldigheten nu även gäller för socialtjänsten. Kapitlet om sekretessen i förhållande till legala ställföreträdare har omarbetats och uppdaterats med hänsyn tagen till ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Boken kan med fördel användas såväl av praktiskt verksamma tjänstemän som av studenter på exempelvis socionomutbildningen.
 
  © 2017 Jure AB