Kontraktsbrottspåföljder
� Lärobok i den allmänna kontraktsrättens metod och påföljdslära
   
 
Författare:Heidbrink Jakob
Titel:Kontraktsbrottspåföljder � Lärobok i den allmänna kontraktsrättens metod och påföljdslära
Utgivningsår:2022
Omfång:371 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144126265
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 419 SEK exkl. moms

 

Den här läroboken tar avstamp i olika metodologiska frågor inom den allmänna kontraktsrätten och behandlar därefter påföljdsläran. Boken syftar i sin första, metodologiska del till att hjälpa läsaren att resonera om kontraktsbrott och påföljder. Här diskuteras analogier, allmänna regler och principer och förklaras hur dessa konstrueras och brukas. I bokens andra, materiella del behandlas frågor om påföljder som uppkommer när ett kontraktsbrott konstaterats. Den börjar alltså med frågan om reklamation efter kontraktsbrott och diskuterar innehållande av den egna prestationen eller motpartens egendom som reaktion på ett kontraktsbrott. Läsaren leds sedan genom de olika hänsyn som ska tas vid påföljderna naturafullgörelse, avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning och skadestånd.

Framställningen orienterar sig mot de principiella linjerna utan att försumma diskussionen i detalj och kan därför tjäna som både som lärobok och som handbok för en snabb orientering i relevanta frågor.

Kontraktsbrottspåföljder riktar sig i första hand till studenter som möter den allmänna, oreglerade kontraktsrätten för första gången, men också till studenter på avancerad nivå och till praktiker. Boken utgör också ett inlägg i diskussionen om läran om påföljderna i den allmänna kontraktsrätten.


Förord 13

1. Inledning 17

Del I Grunder

2. En positionering 23

3. Området: den allmänna kontraktsrätten 25

4. Den specifika frågan: påföljder 29

5. Var och hur hittar man den allmänna kontraktsrätten? 31

5.1 Inledning: att lägga pussel utan facit 31

5.2 Avtalets betydelse 36

5.3 Köplagens betydelse 38

5.4 Frågan om materiell rätt och processrätt 42

6. Några implicita förutsättningar 45

6.1 Inledning 45

6.2 Avtal är slutet 46

6.3 Kontraktsbrott är konstaterat, men behöver ännu klassificeras 47

6.4 En sammanfattning av det hittills sagda 48

7. Metodologi 49

7.1 Inledning 49

7.2 Avtalsförpliktelsernas karaktär 51

7.2.1 Inledning: avtalstypens kärna (essentialia negotii) och konkreta förpliktelser 51

7.2.2 Natura- och penningsförpliktelser 57

7.2.3 Resultatförpliktelser och förpliktelser att visa omsorg 58

7.2.4 Genus- och speciesförpliktelser 61

7.2.5 Långvariga och momentana förpliktelser 62

7.2.6 Partsidentiteten 65

7.2.7 Objektcentrerade och arbetscentrerade avtal 69

7.2.8 En matris 71

7.2.9 Några exempel 71

7.3 Regler, analogier och allmänna regler 75

7.3.1 Inledning 75

7.3.2 Regler i snäv bemärkelse 75

7.3.3 Analogier och allmänna regler: allmänt 80

7.3.4 Analogier 82

7.3.5 E contrario-slutet 100

7.3.6 Allmänna regler 104

7.3.7 Allmänna principer 113

7.4 Sammanfattning 118

Del II Påföljdsläran

8. En översikt över kontraktspåföljderna…|, kontraktsbrottskategorier och valet mellan påföljder 123

8.1 Inledning: köplagens påföljdskatalog och eskalationstrappa 123

8.2 Kravet på fullgörelse in natura 126

8.3 Kravet på avhjälpande 126

8.4 Kravet på omleverans 127

8.5 Kravet på prisavdrag 127

8.6 Kravet på hävning  128

8.7 Kravet på skadestånd 128

8.8 Kontraktsbrottskategorier 129

8.9 Valet mellan påföljder 133

8.9.1 Allmänt: eskalation av påföljder 133

8.9.2 Lojalitetshänsyn vid val av påföljd 136

8.9.3 Faktiska inskränkningar i valrätten 139

8.9.4 Ansvaret för felaktiga val 140

8.9.5 Sammanfattning 141

9. Gemensamma förutsättningar för påföljder…| utöver kontraktsbrott 143

9.1 Inledning 143

9.2 Reklamationstidens början. Undersökning efter prestation 144

9.2.1 Den generella regeln: reklamationsskyldighet när avtalsstörningen borde ha märkts 144

9.2.2 Reklamationsfristens början vid dröjsmål 145

9.2.3 Reklamationsfristens början vid fel: undersökningsplikten 148

9.2.4 Reklamationsskyldighet när den avtalsbrytande parten agerat i strid mot tro och heder 151

9.3 Reklamationsfristens längd 153

9.4 Reklamationsmeddelandet 155

9.4.1 Inledning 155

9.4.2 Reklamationsmeddelandet vid dröjsmål 156

9.4.3 Reklamationsmeddelandet vid fel 157

9.4.4 Sammanfattning 159

9.5 Verkningar av försummad reklamation 160

9.6 Sammanfattning 163

10. Innehållande av prestation 165

10.1 Inledning 165

10.2 Innehållandets varianter 166

10.3 Konnexitet som gemensam förutsättning för detentions- och retentionsrätt 167

10.4 Detentionsrätt 169

10.4.1 Varianter av detentionsrätt 169

10.4.2 Närmare om egentlig detention vid fullbordat kontraktsbrott 174

10.5 Retentionsrätt 179

10.5.1 Förutsättningar för retentionsrätt 179

10.5.2 Vilken sorts egendom får hållas inne? 181

10.5.3 Hur mycket får hållas inne? 186

10.5.4 Rätten att sälja 188

10.5.5 Sammanfattning 190

11. Naturafullgörelse 193

11.1 Inledning 193

11.2 Naturafullgörelse i förhållande till resultatförpliktelser och förpliktelser att visa omsorg: en koppling till processrätten 196

11.3 Högst personliga förpliktelser: regel och rättspolitisk motivering 200

11.4 Offergränsen 206

11.5 Sammanfattning 209

11.6 Det praktiska värdet av kravet på naturafullgörelse 210

11.7 Naturafullgörelse: prövningsschema 214

12. Avhjälpande 215

12.1 Förutsättningar för avhjälpande 215

12.2 Avhjälpande som påföljd 216

12.2.1 Avhjälpande som en variant av naturafullgörelse 216

12.2.2 Avhjälpande som påföljd vid objektcentrerade avtal 217

12.2.3 Avhjälpande som påföljd vid arbetscentrerade avtal 220

12.2.4 Sammanfattning 223

12.3 Avhjälpandeersättning 224

12.3.1 Frist för avhjälpande 224

12.3.2 Efter avhjälpandefristens slut: avhjälpandeersättning 225

12.3.3 Förhållande till skadestånd 226

12.3.4 Sammanfattning 227

12.4 Avhjälpande som försvar 227

12.4.1 Allmänt 227

12.4.2 Finns det undantag från rätten att avhjälpa? En första inventering 228

12.5 Undantag från rätten att kräva eller erbjuda avhjälpande 231

12.6 Sammanfattning 233

12.7 Avhjälpande: prövningsschema 235

13. Omleverans 237

13.1 Förutsättningar för omleverans 237

13.2 Omleverans i lagstiftningen: den industriella massproduktionens påföljd 238

13.3 Omleverans i den allmänna kontraktsrätten 240

13.4 Det rättstekniska förhållandet till avhjälpande 242

13.5 Omleverans som försvar 244

13.6 Sammanfattning 244

13.7 Omleverans: prövningsschema 246

14. Prisavdrag 247

14.1 Förutsättningar för prisavdrag 247

14.2 Prisavdrag som utflöde av ekvivalenstänkande 249

14.2.1 Allmänt 249

14.2.2 Prisavdraget i praxis: NJA 2018 s. 266 251

14.3 Beräkning av prisavdraget 253

14.3.1 Allmänt om beräkning av prisavdraget 253

14.3.2 Köplagens och jordabalkens beräkningsregel 254

14.3.3 Konsumentköplagens beräkningsmodell 258

14.3.4 Konsumenttjänstlagens beräkningsmodell 259

14.3.5 NJA 2021 s. 353: knuten löses 261

14.3.6 Sammanfattning: en allmän beräkningsmodell 264

14.4 Förhållandet till hävning och skadestånd 265

14.4.1 Förhållandet till hävning 265

14.4.2 Förhållandet till skadestånd 266

14.5 Sammanfattning 267

14.6 Prisavdrag: prövningsschema 268

15. Hävning 269

15.1 Hävning allmänt 269

15.2 Förhållandet till uppsägning: sätten att systematisera skillnader 270

15.3 Förutsättningar för hävning 276

15.3.1 Inledning 276

15.3.2 Förutsättningar för hävning: allmänt 280

15.3.3 Väsentligt kontraktsbrott 281

15.3.4 Den förpliktades insikt 285

15.3.5 Hävningsförklaringen 291

15.3.6 Sammanfattning i denna del 295

15.4 Nachfrist: väsentlighet vid dröjsmål 296

15.4.1 Nachfrist – en regel för den allmänna kontraktsrätten? 296

15.4.2 Nachfrist: regelns detaljer 302

15.5 Sammanfattning: förutsättningar för hävning 305

15.6 Hävningens verkningar 306

15.6.1 Verkningar ex nunc eller ex tunc? 306

15.6.2 Skillnaden mellan objektcentrerade förpliktelser, arbetscentrerade förpliktelser och betalningsförpliktelser 307

15.6.3 Ersättning i stället för återlämnande vid objektcentrerade avtal 308

15.6.4 ”Quantum valebat” och ”quantum meruit”: ersättning vid hävning av arbetscentrerade avtal 311

15.6.5 Verkan av periodiska betalningar 316

15.7 Sammanfattning: hävnings verkningar 319

15.8 Sammanfattning 319

15.9 Hävning: prövningsschema 321

16. Skadestånd 323

16.1 Grundläggande förutsättningar för skadestånd inom kontrakt 323

16.1.1 Skada: en ekonomisk förlust 323

16.1.2 Sambandet mellan kontraktsbrott och skada 324

16.1.3 Förhållandet till utomobligatoriska regler 325

16.2 Något om avgränsningen till skadestånd utom kontrakt 326

16.3 Ansvarsgrunden: kontroll- eller culpaansvar? 328

16.3.1 Tänkbara typer av ansvarsgrunder. Culpa som traditionell ansvarsgrund 328

16.3.2 Ansvarsgrunden i förhållande till resultat- och omsorgsförpliktelser 332

16.3.3 Culpabedömningen vid resultatförpliktelser 335

16.3.4 Rättspolitiska överväganden de lege ferenda: kontrollansvaret som allmän figur i konkurrens med culpaansvaret 339

16.3.5 Culpaansvar och presumtionsansvar: rättvänd och omvänd bevisbörda 342

16.4 Principiellt ersättningsgilla skador 345

16.5 Kausalitet och adekvans 347

16.5.1 Inledning 347

16.5.2 Kausalitet 348

16.5.3 Adekvans 350

16.6 Skadebegränsning och annan jämkning 352

16.7 Sammanfattning 355

16.8 Skadestånd: prövningsschema 358

Prövningsschema för kontraktspåföljder allmänt 359

Rättsfall och offentligt tryck 361

1. Rättsfall 361

Högsta domstolen 361

Hovrätter 362

Utländska domar 362

2. Propositioner 362

3. Departementsserien 362

Litteraturförteckning 363

Register 367
 
  © 2017 Jure AB