Skattelagstiftning 22:2
� Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2022
   
 
Författare:Rabe Gunnar
Titel:Skattelagstiftning 22:2 � Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2022
Anmärkning:
Upplaga:65 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:1150 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025597
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

Uppdaterad per den 1 juli 2022

Lagsamlingen, som nu utkommer för sextiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagen
och mervärdesskattelagen med.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.

I lagtextsamlingen ingår även lagstiftning med EU-anknytning, som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.

Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.
 
  © 2017 Jure AB