Allt du behöver veta för att starta och driva företag
   
 
Författare:Ottosson Mikael , Parment Anders
Titel:Allt du behöver veta för att starta och driva företag
Utgivningsår:2022
Omfång:268 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144154541
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Organisation och ledarskap

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Det här är boken för dig som är intresserad av att starta ett företag, eller redan driver ett företag som du vill utveckla. Här får du en komplett kunskapsbas för hur du går till väga.

Boken innehåller dels modeller och metoder som bygger på forskning om vad som gör företag hållbara och lönsamma, dels många exempel på vad framgångsrika företag - små och stora - i olika branscher gör för att utvecklas. Det handlar om allt från kalkylering, marknadsföring, ledarskap och kundanalys till fakturering och redovisning. Kunskap och omsorg om delarna skapar en bra helhet. Du behöver inte göra allt själv - men du behöver ha koll på hur företagets konkurrensförmåga kan utvecklas.

Boken passar alla som snabbt och enkelt vill sätta sig in i hur man startar och driver ett företag, och alla som arbetar med företagande och entreprenörskap i en yrkesroll inom näringsliv, offentlig förvaltning eller civilsamhälle. Den utgör en gedigen grund för starta eget-utbildningar och kurser inom Ung Företagsamhet.


Innehållsförteckning

Förord 7

Om författarna 11

1 Vad är ett företag? 13

Företag kan ha många olika mål 13

Företag startas av entreprenörer 14

Olika typer av företag 21

Företag består av resurser 25

Företag skapar kundvärde 26

Företagen och samhället 27

2 Företag börjar med en idé 31

Idén är grunden 31

Idén måste utvecklas till en affärsidé 33

Alla affärsidéer har möjligheter och begränsningar 35

Visionen – grunden till affärsidén 37

Sätt mätbara och realistiska mål 39

Transaktioner eller relationer i fokus? 40

Testa affärsidén med en SWOT-analys 41

3 Verksamheten – strategi, produkt och varumärke 43

Strategin 43

Produkters olika nivåer 47

Produktportföljen – börja med en liten men fundera på expansion 48

Tjänster 52

Portföljanalys 54

Kundportföljen 60

Innovationer för att säkra framtida tillväxt 61

Kunderbjudandet måste skapa värde för kunden 64

Välj rätt företagsnamn och varumärke 65

Bygga varumärket smart med små resurser 67

4 Marknaden och konkurrenterna 71

Marknadspotential 71

Konkurrenter 74

Du måste ha en konkurrensfördel 76

Proaktiva och reaktiva sätt att angripa marknaden 81

Du måste alltid ha en plan B 82

Marknadsnärsynthet – en klassisk entreprenörsfälla 84

5 Organisationen – ägarna, styrelsen och företagsledningen 87

Ditt nätverk 87

Ledning och styrelse – ansvar och befogenheter 91

Ledare och ledarskap 93

Hur kan du lyckas med ditt ledarskap? 95

Bygga kultur och ta ansvar 97

6 Marknadsföring och försäljning – nå fram till kunden 101

Skapa och kommunicera kundvärde 101

Företagets omvärld 105

Köpengagemang 109

Segmentering 109

Utveckla företagets erbjudande – 4P 111

Två viktiga frågor kring försäljning 118

Hur du lyckas som säljare 120

Fakturera smart och ärligt 126

7 Juridik för dig som företagare 133

Affärsjuridik 133

Varför är juridik så viktigt? 133

Dispositiva och indispositiva lagar 135

Avtalsrätt 136

Köprätt 138

Konkurrensrätt 144

Arbetsrätt 146

8 Skaffa kapital till företaget och väx snabbare 149

Eget kapital och främmande kapital 149

Olika typer av finansieringsalternativ 151

Lån kostar men ger möjligheter 152

Investera med riskkapital 154

Målet är alltid vinst – men hur mycket? 156

Om det går fel – obestånd eller konkurs 157

Affärsrisk, finansiell risk och hävstång 159

Kapitalbehov för olika företagsformer 161

9 Kalkylera för lönsamhet 165

Viktigt att jobba med kalkyler 165

Produktkalkylering 166

Bidragskalkylering 169

Investeringskalkylering 174

Kalkylering i olika typer av företag 177

10 Budgetera 185

Varför ska man budgetera? 185

Resultatbudget 187

Likviditetsbudget – och den livsviktiga likviditeten 189

Försäljningsbudget 194

Investeringsbudget 196

Är vi på rätt väg? 198

11 Redovisningens regelverk och rapporter 201

Redovisning riktar sig till företagets intressenter 201

Bokföringslagen, årsredovisningslagen och god redovisningssed 202

Företagets räkenskapsår 203

Resultaträkning 203

Balansräkning 204

Hur balans och resultat hänger samman 205

Revision och revisors roll 207

12 Bokföring av affärshändelser och bokslut 209

Bokföring har flera syften 209

Dubbel bokföring 210

Kontoplan och kontoklasser 213

Faktureringsmetoden eller kontantmetoden? 214

Att bokföra olika typer av affärshändelser 216

Redovisning av moms 221

Redovisning av F-skatt 222

Bokslut 223

13 Dags att starta ditt företag – från start till mål 229

Starta eget 229

Registrera företaget 230

Vad krävs av ett företag? 232

Välj rätt företagsform 234

Köpa ett färdigt företag? 237

14 Affärsplanen – sätt samman allting  245

Varför skriva en affärsplan? 245

Utgångspunkten – affärsidén 246

Källor till information 247

För vem skrivs affärsplanen? 248

Affärsplanen ska vara välstrukturerad – och kreativ 249

Affärsplanens innehåll 250

Slutnoter 251

Bildkällor 253

Referenser 255

Bilaga 1. Nuvärdesfaktorer 256

Bilaga 2. BAS-kontoplanen 258

Register 263
 
  © 2017 Jure AB