Störningar och tidsförlängning
� en entreprenadrättslig studie
   
 
Författare:Utterström Marcus
Titel:Störningar och tidsförlängning � en entreprenadrättslig studie
Utgivningsår:2022
Omfång:393 sid.
Förlag:Lunds universitet
ISBN:9789198617429
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 475 SEK exkl. moms

 

I avhandlingen undersöks vilka störningar i entreprenadavtal som kan ge entreprenören rätt till tidsförlängning.

Med störning avses i avhandlingen en omständighet som avviker från vad entreprenören förutsatt (antagit) senast vid avgivandet av sitt löfte (anbud) att ingå avtalet som gör att entreprenörens arbeten inte kan utföras som planerat och som orsakar tillkommande kostnader, en försening eller bådadera. Störningar kan delas upp i tre momenten avvikelse, arbetspåverkan och effekt.

Störningar är ett för entreprenadavtal karaktäristiskt och vanligt förekommande problem. Det kan betraktas som en för entreprenadavtalet särskild typ av ändrade förhållanden. Att det har förekommit en störning i en entreprenad säger i sig ingenting om huruvida entreprenören har rätt till tilläggsvederlag, tidsförlängning eller någon annan rättsföljd.

I avhandlingen undersöks vilka störningar som kan ge entreprenören rätt till tidsförlängning enligt reglerna i standardavtalet AB 04 och när parternas avtal inte ger något besked. Undersökningen sker med utgångspunkt i ett antal typfall av avvikelser.

Vilka dispositiva regler som bör tillämpas på entreprenadavtal är ofta oklart. I avhandlingen undersöks hur likheter mellan reglerna i standardavtalen AB 04, NS 8405 och AB 18 kan ligga till grund för argument om hur entreprenadavtal bör fyllas ut när det saknas direkt tillämpliga rättsregler eller rättsregler som är lämpliga att tillämpa analogt.
 
  © 2017 Jure AB