Prop 2022/23:21 Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal
   
 
Titel:Prop 2022/23:21 Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal
Utgivningsår:2022
Omfång:32 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223021
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:21
Ämnesord:Marknadsrätt , Förmögenhetsrätt , EU-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till EU-rättsliga anpassningar av vissa svenska regler som gäller samarbeten mellan företag i olika handelsled, t.ex. mellan en tillverkare och en detaljist, s.k. vertikala avtal.

Förslaget innebär att lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal anpassas till en ny EU-förordning, som ersätter förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden som löpte ut den 31 maj 2022. Anpassningens syfte är att samma materiella regler ska gälla för bedömningen av konkurrensbegränsande vertikala avtal, oavsett om svensk konkurrensrätt eller EU:s konkurrensrätt är tillämplig i det enskilda fallet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.
 
  © 2017 Jure AB