Prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation
   
 
Titel:Prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation
Utgivningsår:2023
Omfång:118 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:73
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 108 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terrorist­brotts­lagen, del­tagande i en terrorist­organisa­tion. Brottet innebär ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i verk­sam­heten i en terrorist­organisa­tion på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja organisationen.

Straffskalan ska vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt ska straff­skalan vara fängelse i lägst två och högst åtta år. Har gärnings­mannen lett terrorist­organisa­tionen ska straff­skalan i stället vara fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Det föreslås också att försök till det nya brottet ska kriminali­seras. Regeringen föreslår vidare att det ska vara straffbart att finansiera deltagande i en terrorist­organisation, att offentligt upp­mana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.
 
  © 2017 Jure AB