Insiderinformation - och börsbolagens informationsplikt
   
 
Författare:Myrdal Jonas
Titel:Insiderinformation - och börsbolagens informationsplikt
Anmärkning:
Utgivningsår:2023
Omfång:190 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026877
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt , Ekonomi

Pris: 489 SEK exkl. moms

 

Begreppet insiderinformation har avgörande betydelse för börsbolagens skyldigheter enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR – inte minst för kraven om hur insiderinformation ska offentliggöras. Att börsbolagen informerar aktiemarknaden på korrekt sätt är centralt för att förtroendet för marknaden ska upprätthållas, och ett raserat förtroende kan ytterst få samhällsekonomiska konsekvenser. Misstag och okunskap från ett börsbolags sida kan även medföra kännbara sanktioner av olika slag och kan skada bolagets varumärke. Definitionen av insiderinformation avgör även när exempelvis förbuden mot insiderhandel är tillämpliga, vilket understryker vikten av att börsbolagen gör korrekta bedömningar om vad som är insiderinformation.

I boken redogörs för begreppet insiderinformation och för MAR:s krav i övrigt på börsbolagens informationsgivning. Förutom en ingående teoretisk analys innehåller boken en stor mängd praktiska exempel och typsituationer där insiderinformation kan uppstå.

Boken vänder sig till alla som arbetar med frågor som berör insiderinformation, i första hand medarbetare vid börsbolag och konsulter till bolagen men även anställda inom myndigheter och marknadsplatser samt investerare och andra som är intresserade av aktiemarknaden.
 
  © 2017 Jure AB