Ersättning vid personskada 2023
   
 
Författare:Randquist Madeleine , red.
Titel: Ersättning vid personskada 2023
Anmärkning:Teckna stående order på denna titel hos Jure. Kontakta oss på order@jure.se eller 08-6620080. Utkommer årligen. Tillgång till en digital version av Ersättning vid personskada ingår. Den digitala utgåvan, som är fullt sökbar och går att arbeta med som en ”vanlig” bok - dvs. stryka under, göra anteckningar och lägga in bokmärken i - nås med hjälp av en kod på insidan av bokens pärm.
Upplaga:29 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:954 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144166384
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 2815 SEK exkl. moms

 

Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta referat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial och handläggningsstöd för alla som arbetar med skadeståndsrättslig ersättning vid personskada: personskadereglerare, advokater, biträdande jurister och domstolsjurister. Den vänder sig också till patientföreningar och till studenter vid universitet och högskolor.

Boken inleds med två kapitel om grundläggande personskade- och ersättningskunskap. Därefter behandlas samtliga ersättningsposter samt centrala frågor som omprövning, preskription och ränteberäkning. Handläggning, med sakfrågor som t.ex. ombud, sekretess och nämndprövning, behandlas i en egen del av boken. I den avslutande delen finns ett kapitel om samordningsförmånerna samt vad som snarast är en egen ”bok i boken” om medicin i skaderegleringen.Innehållsförteckning


Introduktion 13

Inledning 15
Ersättning vid personskada 2023 17
5 kap. SkL 17
Skadeståndslagen och försäkringarna 19
Så är boken upplagd 20
Digital utgåva av boken ingår 24
Nyheter 25
Grundläggande personskadekunskap 33
Om innehållet i detta kapitel 35
Vad är en personskada? 35
Orsakssamband (kausalitet) 42
Beviskrav och bevisvärdering 46
Beviskrav i några olika situationer 48
Rättspraxis – samband 61
Grundläggande ersättningskunskap 65
Om innehållet i detta kapitel 67
Några viktiga principer m.m. 68
Det samlade ersättningssystemet vid personskada ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv 71
Jämförelse mellan fyra ersättningssystem på SkL:s grund 78
Fler lagar som gäller vid personskada 106


Ersättning vid personskada 111

Inkomstförlust 113
Om innehållet i detta kapitel 117
Några utgångspunkter för beräkningen 118
Arbetsoförmåga p.g.a. personskada 120
Hur bestäms inkomstunderlaget? 133
Samordning av förmåner 151
Beräkning av inkomstförlust 160
Pensionsförlust 167
Särskilda situationer – egna företagare 185
Särskilda situationer – barn och ungdomar 202
Särskilda situationer – arbetsskador som är trafikskador 209
Särskilda situationer – hushållsarbete i hemmet 211
Kostnader 215
Om innehållet i detta kapitel 217
Allmänt om ersättning för kostnader i följd av skadan 217
Om olika slags kostnader 222
Hur bestäms ersättningen för kostnader? 240
Ideell skada 245
Om innehållet i detta kapitel 247
Allmänt om ersättning för ideell skada 247
Sveda och värk 249
Lyte och men – bestående skada 255
Ersättning för olägenheter 272
Regler som gäller skador före 2002 276
Ersättning för kränkning 283
Dödsfall – ersättning till efterlevande 295
Om innehållet i detta kapitel 297
Kostnader 297
Förlust av underhåll 300
Jämkning m.m. 309
Ersättning vid nära anhörigs dödsfall 310
Successionsfrågor 320
Omprövning av ersättning 327
Om innehållet i detta kapitel 329
Omprövningsrätten 329
Omprövning av ersättning för inkomstförlust 330
Omprövning av ideell ersättning och kostnader 344
Några andra frågor 344
Preskription 351
Om innehållet i detta kapitel 353
Preskriptionslagens bestämmelser 353
Preskriptionstiden enligt försäkringsrättsliga regler i skadefall före 2015 355
Allmänt om preskription enligt försäkringsrättsliga regler i skadefall fr.o.m. 2015 363
Preskription enligt Trafikskadelagen 364
Preskription i den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen 365
Preskription enligt patientskadelagen, PSL 367
Preskription och preklusion enligt Läkemedelsförsäkringsföreningens åtagande 369
Preskription vid omprövning 370
Några andra frågor 374


Fler ersättningsfrågor 379

Jämkning på grund av medvållande 381
Om innehållet i detta kapitel 383
Förutsättningar för jämkning 383
Jämkningsgraden 390
Jämkningsreglerna – sammanfattning 394
Ränteberäkning vid personskadereglering 399
Om innehållet i detta kapitel 401
När ska ränta betalas? 402
Ränta på försäkringsersättning 403
Trafikskadeersättning och ersättning från ansvarsförsäkring 404
Skadestånd 408
Patientförsäkring 409
Läkemedelsförsäkring 410
Brottsskadeersättning 410
Utredningen 410
Ränteberäkning vid de olika ersättningsposterna 412
Mer om ränteberäkning 416
Värdesäkring av skadeståndslivräntor 419
Om innehållet i detta kapitel 421
Utgångspunkter för bestämmande av värdesäkringstilläggets storlek 421
Finansinspektionens uppdrag 423
Värdesäkring vid sidan av lagen om ändring av skadeståndslivräntor 424
Beskattning av personskadeersättning 427
Om innehållet i detta kapitel 429
Schematisk beskrivning av skattereglerna 429
Administrativa frågor 431


Handläggning 433

Ombud och ombudskostnader 435
Om innehållet i detta kapitel 437
Allmänt om ombudskostnader 437
Ersättning för ombudskostnader 438
Vem kan vara ombud? 439
Nödvändiga och skäliga ombudskostnader 440
Tvist avseende ombudsarvodet m.m. 441
Övriga försäkringar 441
Offentlighet och sekretess 443
Om innehållet i detta kapitel 445
Offentlighetsprincipen 445
Handlingsoffentligheten 445
Sekretess 448
Undantag från sekretess 450
Sekretess i skadereglering 452
Utbetalning 455
Om innehållet i detta kapitel 457
Utbetalning till rätt person 457
Belopp som överstiger ett prisbasbelopp 463
Utmätning 463
Nämndprövning, klagomål och tvist 467
Om innehållet i detta kapitel 469
Nämndprövning inom olika försäkringar 470
Prövning i domstol 489
Rådgivning och tillsyn 490
Handläggning av trafikskador som inträffat utomlands 495
Om innehållet i detta kapitel 497
Trafikolycka utomlands med svenskregistrerat fordon 497
Svenskt fordon och icke-svensk skadad 498
Trafikolycka utomlands men inte svenskt fordon 498
EU-direktiv har förenklat skaderegleringen 499


Övrigt 503

Försäkringar m.m. enligt lag och kollektivavtal 505
Om innehållet i detta kapitel 507
Försäkrad genom lag och avtal 508
Sjukdom 513
Arbetsskada 523
Övriga ersättningar och bidrag enligt lag 533
Dödsfall 540
Medicin i skaderegleringen 551
Om innehållet i detta kapitel 553
Den medicinska utredningen 553
Försäkringsmedicin 559
Medicinsk dokumentation och kommunikation 568
Anatomi och fysiologi 576
Allmän sjukdomsöversikt 587
Medicinsk litteraturförteckning 618
Förkortningar 625
Litteratur och andra resurser 631
Lagar och förarbeten m.m. 631
Övrig litteratur 632
Användbara webbplatser 636


Bilagor 639

Tabeller 647
Beviskrav, samband m.m. 723
Inkomstförlust 743
Inkomstförlust och kostnader 773
Kostnader 775
Ideell skada 790
Dödsfall 836
Omprövning 861
Preskription 877
Jämkning 880
Handläggning 886
Övriga bilagor 921
Sökordsregister 945


Tillgång till en digital version av Ersättning vid personskada ingår. Den digitala utgåvan, som är fullt sökbar och går att arbeta med som en ”vanlig” bok - dvs. stryka under, göra anteckningar och lägga in bokmärken i - nås med hjälp av en kod på insidan av bokens pärm.
 
  © 2017 Jure AB