Skattelagstiftning 23:2
� Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2023
   
 
Författare:Rabe Gunnar
Titel:Skattelagstiftning 23:2 � Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2023
Upplaga:67 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:967 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028086
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi , EU-rätt

Pris: 553 SEK exkl. moms

 

Lagsamlingen, som nu utkommer för sextiosjunde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen med.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet. I lagtextsamlingen ingår även lagstiftning med EU-anknytning, som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och skatteflyktsdirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.

Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.
 
  © 2017 Jure AB