Svensk och europeisk marknadsrätt I
� Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Henriksson Lars
Titel:Svensk och europeisk marknadsrätt I � Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar
Anmärkning:
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:253 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026204
Ämnesord:Marknadsrätt , Immaterialrätt , EU-rätt

Pris: 427 SEK exkl. moms

 

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Den behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU.

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 tar främst upp konkurrenslagstiftningens uppbyggnad, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden, möjligheterna till undantag, missbruk av dominerande ställning, koncentrationskontrollen samt förfarande och sanktioner etc. Här belyses bakgrundsvis EU:s inre marknadsrätt, skyddet för näringsfriheten, tillåtligheten av monopol och statsstöd, offentlig upphandling, angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor m.m.

Denna sjätte upplaga är helt aktualiserad med hänsyn till den snabba rättsutvecklingen. Nya regler om horisontella och vertikala avtala samt Konkurrensverkets nya befogenheter behandlas i boken.

Boken är avsedd både som lärobok och som ett arbete till ledning vid praktisk tillämpning.
 
  © 2017 Jure AB