Festskrift till Peter Westberg
   
 
Titel:Festskrift till Peter Westberg
Utgivningsår:2024
Omfång:757 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405848
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Processrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

INNEHÅLL

Författarpresentationer

Inledning

Ulrika Andersson
Disciplinering eller bestraffning – när är saken avgjord? En diskussion om möjligheten att tillämpa res judicata i universitetens prövning av ärenden om disciplinpåföljder vid sexuella trakasserier

Henrik Bellander
Rättegångskostnadsansvar och riskfördelning – återigen

Bertil Bengtsson
Om överklagande vid rättighetskränkning

My Bergius
Indirekt bevisnings rättsliga relevans och dess effekter för bevisprövning – ”Mordet vid busshållplatsen”

Michael Bogdan
Förslaget till EU-direktiv mot s.k. munkavleprocesser

Eric Bylander
I all korthet. Om begränsning av inlagors mängd och längd i gränslöshetens tid

Christian Dahlman
Balkongmålet – ett misslyckat prejudikat

David Dryselius
Det större omfattar det mindre, men omfattar det undre det övre? – när ett avtalsvillkor blir rättsfakta på två nivåer

Joel Eriksson
Överbesiktning enligt AB 04 som processuellt institut. Några funderingar kring besiktningsförfarande, avtalsbaserad kommersiell tvistlösning, förfarandefrågor och universella processrättsliga principer

Laura Ervo
Den europeiska skyddsordern som ett processrättsligt instrument inom EU-rätt

Dan Frände
Skyddet mot självinkriminering och Högsta domstolen i Finland

Lars Gorton
Exekutiv försäljning av skepp

Kristian Gustafsson
Ett fall om internetsurfning och ett om oöppnade kuvert – om illojal processföring och krokiga vägar till att stävja missbruk av civilprocessen

Alexander Hardenberger
Bilbranden i Sollentuna – en rättsfallskommentar

Lars Heuman
Refutatio och prejudikat som innehåller dissenser

Mattias Hjertstedt
Bevisanskaffning i civil- och straffprocessen. En interprocessuell jämförelse avseende editionsplikt

Torgny Håstad
Rättegångsbalken 17 kap. 3 § och iura novit curia

Anders Ingvarson
Reflektioner över entreprenadtvister och tvistlösningsformer

Lennart Johansson
Dispositionsprincipen i ny miljö

Rune Lavin
Ju fler domstolar, desto svårare att greppa rättsbildningen

Stefan Lindskog
”Emja” och den dubbel verkande ventilen

Finn Madsen
Kan skiljemän fastställa eller ta ställning till tillträdesbalansräkning om parterna avtalat att revisor ska göra detta?

Lotta Maunsbach
Uppdragsöverskridande och handläggningsfel som klandergrund. Särskilt om inverkansrekvisitets betydelse vid klander av skiljedom

Ulf Maunsbach
Materiellt eller processuellt – en avgörande klassificeringsfråga

Mikael Mellqvist
En principfråga

Göran Millqvist
Kontraheringsplikt för banker. Några synpunkter på en svårhanterlig fråga

Ann Numhauser-Henning
Annotations on Protection of Established Position – a Basic Normative Pattern

Vilhelm Persson och Henrik Wenander
Domaren som tjänsteman – domares uppdrag i förvaltningsmyndigheter

Per Samuelsson
Jämkning av förseningsviten i entreprenadavtal

Patrik Schöldström
Kuliss, kollusion och kontanter i beslag

Erik Sjöman
Inlösen av minoritetsaktier i särregelns utkanter

Magne Strandberg
ELI/UNIDROIT Modellregler for europeisk sivilprosess

Martin Sunnqvist
Försäkringsfall, bevisregler och prejudikattolkning

Ola Svensson
Behöver det införas lagregler om prejudikat?

Marcus Utterström
Entreprenadtvister i tingsrätterna 2018–2022

Hans-Heinrich Vogel
Cum-ex- och cum-cum-affärer. Tyska skatteaffärer med internationella förgreningar

Ulrika Wennersten
Bevisning skyddad av upphovsrätt

Olle Serin
Förteckning över Peter Westbergs skrifter 1988–2023
 
  © 2017 Jure AB