Orsak och skada
� om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring
   
 
Författare:Radetzki Marcus
Titel:Orsak och skada � om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring
Utgivningsår:1998
Omfång:321 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230428
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 10
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 597 SEK exkl. moms

 

Denna avhandling behandlar omfattningen av försäkringsgivarens ansvar i kausalitetshänseende vid försäkring av egendom. Vad som är ifråga är med andra ord ansvarets gräns vid så kallade följdskador (indirekta skador).

I en allmän bakgrund presenteras ett antal principer av betydelse, dels skadeståndsrättens adekvanslära, dels principerna för tolkning av försäkringsavtal. Den huvudsakliga undersökningens utgångspunkt utgörs av de avtalsvillkor i vilka omfattningen av försäkringsgivarens ansvar i kausalitetshänseende primärt regleras (de ansvarsbärande villkoren). Syftet är att fastställa gällande rätt vad beträffar tolkningen av dessa villkor eller, annorlunda uttryckt, att bestämma den orsakskvalitet mellan av försäkringen täckt händelse och skada som enligt nämnda villkor erfordras för att skadan skall omfattas av försäkringsskyddet. Avslutningsvis analyseras vad som kan anses utgöra gällande rätt men även hur de ansvarsbärande orsaksvillkoren skulle kunna utformas för en effektivare villkorstillämpning.

Marcus Radetzki är juris doktor och verksam som forskare och lärare i civilrätt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB