SOU 2003:73 Reformerad konkurrensövervakning
� Konsekvenser i Sverige av EG:s nya tillämpningsförordning
   
 
Titel:SOU 2003:73 Reformerad konkurrensövervakning � Konsekvenser i Sverige av EG:s nya tillämpningsförordning
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2004:10 och prop. 2003/04:80, slutbetänkande SOU 2004:131 samt prop. 2004/05:117.
Utgivningsår:2003
Omfång:299 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219115
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:73
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Enligt kommittédirektivet (Dir. 2003:2) skall utredaren pröva om det är lämpligt att införa ett s.k. legalundantag från bestämmelserna enligt 8 § konkurrenslagen. Vidare skall utredaren bl.a. pröva om rätten för företagen att begära icke-ingripandebesked skall avskaffas. Uppdraget grundar sig på EU:s beslut om en ny tillämpningsförordning för genomförandet av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.
 
  © 2017 Jure AB