SOU 2003:66 Harmoniserad patenträtt
   
 
Titel:SOU 2003:66 Harmoniserad patenträtt
Anmärkning:Se även bilaga till betänkandet samt prop. 2005/06:189 samt prop. 2006/07:56.
Utgivningsår:2003
Omfång:295 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821900X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Patentfördragsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:66
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att Sverige bör tillträda tre konventioner på patenträttsområdet. Det rör sig om den omarbetade versionen av Europeiska patentkonventionen (EPC 2000), den s.k. Londonöverenskommelsen om lättnader i krav på översättning av europeiska patent och den globala konventionen om formkrav i patentärenden (PLT). I anslutning till förslaget om att ratificera EPC 2000 föreslås ett tillägg i rättegångsbalkens bestämmelser om undantag från vittnes- och editionsplikt.

Utredningens förslag har ingen direkt anknytning till planerna på ett patent med giltighet för hela EU. Förhandlingarna om ett sådant gemenskapspatent pågår fortfarande.
 
  © 2017 Jure AB