Marksanering
� om hälso- och säkerhetsrisker vid arbete i förorenade områden
   
 
Titel:Marksanering � om hälso- och säkerhetsrisker vid arbete i förorenade områden
Anmärkning:Inklusive CD-ROM.
Utgivningsår:2002
Omfång:81 sid.
Förlag:Arbetsmiljöverket
ISBN:9174644262
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Syftet med denna skrift är att samlat informera om risker vid arbeten i förorenade områden och hur de kan förebyggas genom skyddsåtgärder, organisation, skyddsutrustning, kontroller med mera samt koppla ihop dessa insatser med gällande lagstiftning. Med boken följer en cd-rom som innehåller Arbetsmiljöverkets föreskrifter som nämns i boken, förslag till OH-presentation vid utbildning samt en mängd bilder utöver de som finns i boken m.m.

Skriften vänder sig till personer som beställer, planerar, leder och utför praktiskt arbete i områden som är förorenade. Det kan exempelvis vara byggherrar, handläggare och miljökontrollanter hos konsulter samt platschefer och arbetsledare hos entreprenörer. För att helt kunna tillgodogöra sig informationen förutsätts en viss kunskap om hur arbeten i förorenade områden utförs. Skriften ger dock värdefull information även till den som inte har tidigare erfarenhet.

Med förorenade områden avses i detta sammanhang främst områden med förorenad mark, förorenade sediment och/eller förorenat vatten. Byggnader och anläggningar, där byggmaterial innehåller ämnen såsom asbest i isolering och PCB i fogmassor, innefattas inte. Ofta utförs dock arbeten i förorenade fyllningsmassor som kan innehålla rivningsrester, varför exempelvis asbest ändå kan bli aktuellt att hantera. På samma sätt kan skriften vara tillämpbar för omhändertagande av föroreningar inneslutna i konstruktioner eller byggnader, såsom stenkolstjära i behållare i gamla gasverk.
 
  © 2017 Jure AB