EU, arbetsrätten och normgivningsmakten
� En rättslig studie av gemenskapsrättens inverkan på medlemsstaternas arbetsrättsliga normgivningsutrymmen
   
 
Författare:Maier Lena
Titel:EU, arbetsrätten och normgivningsmakten � En rättslig studie av gemenskapsrättens inverkan på medlemsstaternas arbetsrättsliga normgivningsutrymmen
Utgivningsår:2000
Omfång:522 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230878
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 14
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 532 SEK exkl. moms

 

I och med att Sverige gått med i EU har möjligheterna att reglera arbetsrätten på nationell såväl som på internationell nivå kringskurits. De nationella normgivningsaktörernas handlingsutrymme begränsas dels genom de förpliktelser som medlemsstaterna påtagit sig i och med anslutningen till gemenskapen, dels genom de kompetensöverföringar som medlemsstaterna gör till densamma. Dessa begränsningar har under det senaste decenniet blivit märkbara på arbetsrättens område. Efter att under en längre tid i första hand ha varit ett marknadsprojekt har Europeiska gemenskapen alltmer antagit formen av en union, där medborgarnas ställning betraktas som allt viktigare. Denna utveckling omfattar arbetstagarnas rättigheter, och som en del därav har även arbetsmarknadsparternas roll lyfts fram och vitaliserats. Genom Amsterdamfördraget finns det nu för första gången en klart uttalad rättslig grund för gemenskapen att vidta arbetsrättsliga åtgärder. På så sätt har ett nytt incitament skapats för att föra upp arbetsrättsliga frågor på gemenskapsnivå.
I denna avhandling behandlas de begränsningar som gemenskapsrätten för med sig för medlemsstaternas arbetsrättsliga normgivningsutrymmen, och det är gemenskapsinstitutionernas inklusive EG-domstolens tillvägagångssätt och rättsliga strategier som bildar den centrala utgångspunkten för undersökningen. Kompetensfördelningen mellan gemenskapen och medlemsstaterna diskuteras vanligtvis inom ramen för den konstitutionella gemenskapsrätten, och det är i detta rättsområde som undersökningen tar sin början. I syfte att föra över denna diskussion till en arbetsrättslig miljö har en analysmodell utvecklats, vilken är avsedd att användas på konkreta arbetsrättsliga frågor. Denna analysmodell appliceras slutligen på det arbetsrättsliga området genom en analys av normgivningsförhållandena på löneområdet.

Lena Maier är verksam som forskare vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Akademisk avhandling. 522 sidor.
 
  © 2017 Jure AB