Tredimensionell fastighetsindelning
   
 
Författare:Julstad Barbro , Sjödin Eije
Titel:Tredimensionell fastighetsindelning
Utgivningsår:2005
Omfång:154 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139106985
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 288 SEK exkl. moms

 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Sämjedelning är utan verkan.”

Så lyder numera portalparagrafen i jordabalken och grundpelaren inom fastighetsrätten (dvs. 1 kap. 1 § jordabalken med definition av fast egendom). Enligt tidigare gällande ordning definieras en fastighet genom en yta på marken och en på detta traditionella sätt avgränsad fastighet omfattar allt som finns såväl under som över denna markyta. Efter de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2004 kan en fastighet avgränsas även i rummet, dvs. den kan utgöra en sluten volym som urholkar en traditionell fastighet. En tredimensionell fastighet kan till exempel bestå av ett våningsplan inom en byggnad eller av ett underjordiskt utrymme i form av en tunnel.

Denna nyhet inom fastighetsrätten är ämnet för denna bok, som ger en bred belysning av hur de nya bestämmelserna om tredimensionella fastigheter skall, bör och kan tillämpas. Författarna, som båda arbetar vid Lantmäteriverket i Gävle, har på olika sätt varit delaktiga vid införandet av de nya reglerna.
 
  © 2017 Jure AB