Lagrådsremiss Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m.
� den 20 januari 2005
   
 
Titel:Lagrådsremiss Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m. � den 20 januari 2005
Anmärkning:Lagrådsremissen kan även laddas ner som pdf-fil på internet. Se även Ds 2003:35 och prop. 2004/05:110.
Utgivningsår:2005
Omfång:505 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LR0502UPPH
Typ av verk:Lagförslag
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 297 SEK exkl. moms

 

Den digitala tekniken har gjort att musik, film, böcker, tidningar, bilder med mera kan kopieras snabbt och enkelt och överföras till ett stort antal personer bland annat via Internet. Utvecklingen har medfört ett starkt behov av att se över upphovsrättslagen, som skyddar bl.a. författares, tonsättares, konstnärers och artisters rättigheter. Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss som syftar till att stärka upphovsrätten samtidigt som balansen mot viktiga allmänna intressen tillgodoses.

Förslaget i lagrådsremissen rör frågor som kopiering av musik, böcker och film samt möjligheten för skolor, bibliotek och personer med funktionshinder att använda upphovsrättsligt material. Lagrådsremissen innehåller också nya regler om förbud att tillverka produkter som kringgår tekniska åtgärder som skyddar upphovsrättsligt material. Förslaget bygger på ett EG-direktiv och på två internationella avtal.

I korta drag innebär förslagen i lagrådsremissen följande:

· Redan i dag är det förbjudet att lägga ut upphovsrättsligt material på Internet utan tillstånd från rättighetshavaren. Däremot har hittills inte gällt något uttryckligt förbud att kopiera olagligt material för privat bruk. Förslaget innebär att också sådan kopiering blir förbjuden. Precis som det i andra sammanhang är förbjudet att dra nytta av andras brottsliga handlingar ska man inte heller få göra det när det gäller upphovsrättsligt material.

· Rätten att kopiera för privat bruk kommer att finnas kvar. Det kommer alltså fortfarande vara tillåtet att för privat bruk till exempel kopiera film från TV, kopiera ett extra exemplar av en inköpt cd-skiva eller kopiera från tidningar eller annat material som lagts ut på Internet med rättighetshavarens tillstånd. Rätten att kopiera böcker begränsas något. I dag kan man till exempel gå till en "copy shop" och kopiera hela böcker utan att författaren får någon betalning för det exemplar som görs. Det kommer inte längre att vara tillåtet annat än i undantagsfall.

· De bestämmelser om så kallad kassettersättning som gäller i dag, för att i någon mån ge ersättning för den lagliga kopieringen för privat bruk, ändras för att anpassas till den digitala utvecklingen. Liksom i dag skall ersättning utgå på sådana produkter som är särskilt ägnade för privat kopiering, till exempel inspelningsbara cd-skivor, dvd-skivor, videokassetter och mp3-spelare. Någon ersättning på vanliga datorer införs inte.

· Den digitala tekniken ger nya möjligheter för personer med funktionshinder att ta del av upphovsrättsligt material med hjälp av till exempel talsyntes eller förstoringsprogram. Rätten att framställa exemplar till förmån för personer med funktionshinder utvidgas därför.

· För att underlätta för skolor och universitet att få framställa digitala kopior av upphovsrättsligt material införs bestämmelser som förenklar möjligheten att träffa avtal för sådan användning. Förenklade avtalsmöjligheter föreslås också för vissa nyttjanden av bibliotek och för fotokopiering inom företag och myndigheter.

· Nya regler införs om skydd för tekniska åtgärder, till exempel krypteringar av upphovsrättsligt material som säljs för nedladdning från Internet. Det blir straffbart att tillverka och sälja produkter för kringgåenden av sådana tekniska åtgärder. Även själva kringgåendet blir förbjudet. Precis som det är förbjudet att stjäla en dvd-film i en affär blir det alltså förbjudet att utan att betala ta sig igenom en teknisk åtgärd för att ta en kopia av en film eller av musik som säljs för nedladdning från Internet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.
 
  © 2017 Jure AB