Prop. 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
   
 
Titel:Prop. 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Anmärkning:Se även direktiv 2004/25/EG samt SOU 2005:58.
Utgivningsår:2006
Omfång:219 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506140
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:140
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Med »offentligt uppköpserbjudande» menas ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt noterat aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier till budgivaren.

Förslaget innehåller regler om hur en budgivare skall gå till väga vid ett offentligt uppköpserbjudande. Det innehåller också regler om vad det bolag som är föremål för ett uppköpserbjudande, målbolaget, skall iaktta. Här föreslås också att den som förvärvar aktier i ett svenskt noterat aktiebolag i sådan utsträckning att det sammanlagda innehavet motsvarar minst 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget skall vara skyldig att erbjuda sig att förvärva även resterande aktier i bolaget (budplikt).
 
  © 2017 Jure AB