Festskrift till Ronney Hagelberg
   
 
Titel:Festskrift till Ronney Hagelberg
Utgivningsår:2016
Omfång:302 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236189
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 546 SEK exkl. moms

 

Ronney Hagelberg har blivit pensionär! Vi, kollegor vid Stockholms universitet, andra juridiska institutioner, advokatbyråer, domstolar m.m., vill därför hylla honom med denna festskrift.

Boken är i traditionellt festskriftsutförande och inbunden i klotband. Ca 300 sidor.


Innehåll

Ersättning till markägare vid upplåtelse av ledningsrätt till privata vinstdrivande aktörer för telekommunikationsändamål
av Elisabeth Ahlinder

Något om tillämpningsområdet för 9 kap. 16 § 1 st. 2 p. bostadsrättslagen
av Jonny Flodin

Rättsverkan vid ogiltighet på grund av svek - några praktiska reflektioner
av Mattias Göransson och Filippa Sjödén

Reglering, avreglering, omreglering - Privata avtal på infrastrukturmarknader
av Jakob Heidbrink

Kan en part förvägras kostnadsersättning på grund av att han utfört sin talan oombedd? - Särskilt om en parts rätt till kostnadsersättning för arbete som nedlagts för att motpartens ansökan om prövningstillstånd ska avslås
av Lars Heuman

Utomkontraktuellt ansvar med ytterligare kontraktsrättsliga begränsningar
av Jan Kleineman

Några anteckningar om avräkning av förskott på arv
av Kent Källström

Ett pedagogiskt-didaktiskt tröskelfenomen
av Konrad Lundberg

Något om ansvar i kontraktskedjor
av Daniel McKiernan

Något om säkerhetsöverlåtelse – särskilt i samband med central motpartsclearing
av Göran Millqvist

Sent införlivande av avtalsvillkor
av Jori Munukka

Entreprenadavtalets speciella drag – Något om Högsta domstolens norminriktade avtalstolkning av entreprenadrättens standardavtal - och dess undantag
av Mattias Nilsson

Värdersättning – en problemorientering
av Marigó Oulis

Moral, dubbel moral eller rätt
av Annina H Persson och Torbjörn Ingvarsson

Fullmaktsstatutet – vilket lands lag bestämmer behörighet och befogenhet vid gränsöverskridande mellanmansförhållanden
av Carolina Saf

"Komparativ" sakrätt – ett pedagogiskt försök
av Johan Sandstedt

Restitutionerande skadestånd
av Mårten Schultz

Vårdslös rådgivning om finansiella instrument med försäkring som "skal" – täcks ansvaret av ansvarsförsäkring?
av Jessika van der Sluijs

Tolkning och jämkning av avtal i en idrottslig kontext
av Christine Stridsberg

VM i rättsvetenskap
av Suzanne Wennberg
 
  © 2017 Jure AB