Fastighetspanträttens huvuddrag
   
 
Författare:Flodin Jonny
Titel:Fastighetspanträttens huvuddrag
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:94 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237988
Ämnesord:Fastighetsrätt , Krediträtt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Det här är en lärobok som behandlar fastighetspant. Boken skrevs ursprungligen för att användas i kursen allmän fastighetsrätt på KTH men har även kommit att användas i motsvarande kurser på andra lärosäten. Den kan även användas av andra som behöver sätta sig in i det fastighetspanträttsliga systemet.

Den första upplagan av boken gavs ut år 2014. Föreliggande andra upplaga bygger i huvudsak på den första upplagan men en del korrigeringar och förtydliganden har gjorts. Likaså har ny lagstiftning och rättspraxis beaktats.

Boken behandlar jordabalkens bestämmelser om inteckning och inteckningsåtgärder. Den tar också upp bestämmelserna om pantsättning av fast egendom, liksom rättsverkningarna av pantsättning. Innebörden av panträtt i fast egendom är framförallt att panthavaren har rätt till betalning för sin fordran när en myndighet fördelar medel på den fasta egendomen. Det kanske viktigaste fallet är när medel fördelas efter att en fastighet har utmätts och sålts exekutivt. Bestämmelserna om utmätning och exekutiv försäljning av fast egendom behandlas därför relativt utförligt, men även andra fall då en myndighet fördelar medel på den fasta egendomen tas upp, exempelvis vid expropriation och fastighetsbildning. Tyngdpunkten i boken ligger på inteckning och pantsättning av enskilda fastigheter medan gemensamma inteckningar behandlas mera översiktligt.

Boken är skriven av Jonny Flodin, adjunkt vid KTH och ansvarig för de civilrättsliga kurserna i fastighetsrätt vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.
 
  © 2017 Jure AB