Markåtkomstersättning
   
 
Författare:Landeman Marc
Titel:Markåtkomstersättning
Utgivningsår:2022
Omfång:706 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238770
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 955 SEK exkl. moms

 

Hur ska ersättningen rättsligen bestämmas till en fastighetsägare som blivit utsatt för en expropriation eller annan tvångsvis markåtkomst? Och vad är en rättmätig ersättning om man tvingas avstå hela eller en del av sin markegendom? Dessa två klassiska frågeställningar utgör huvudtemat i Markåtkomstersättning där författaren rekonstruerar ersättningssystemet vid tvångsvis markåtkomst samt utvecklar en principdiskussion om hur systemet borde se ut från ett de lege ferenda-perspektiv.

I boken guidas läsaren genom det fastighetsrättsliga ersättningssystemet och hur dagens ersättningsregler ska förstås och tillämpas. Läsaren ges även en insyn i hur olika delar av systemet förhåller sig till varandra och om systemet, både sett som en helhet men även dess enskilda delar, är ändamålsenligt sett till lagstiftarens intentioner. För att skapa en sådan avsedd förståelse anläggs såväl rättsligt interna som utomrättsligt externa perspektiv på rättsreglerna, där grunden för de senare utgörs av ekonomisk teori, rättsekonomi och rättvisebetonade filosofiska perspektiv. Avhandlingen skapar genom att sammanlänka dessa interna och externa perspektiv med varandra en helhetsförståelse för systemets normativa fundament och uppbyggnad, men även hur reglerna ska förstås och tillämpas i praktiken.

Vidare görs djupdykningar i hur expropriationslagens marknadsvärdebegrepp ska förstås och vilket förhållandet är mellan ekonomi och juridik vid marknadsvärdets ersättningsrättsliga bestämning samt vilka rättviseorienterade inslag och krav som finns på marknadsvärdet som den ledande måttstocken inom expropriationsrätten. En annan djupdykning är hur man bör handha ideella intressen och värderingsosäkerhet. Lagstiftarens lösning är expropriationslagens påslagsregel, men är den ändamålsenlig sett till att den tillämpas på samma sätt oavsett vilken typ av situation det är fråga om? Och hur förhåller den sig till fastighetsbildningslagens vinstfördelningsregler och 2000-talets diskurs om att utvidga det vinstfördelande inslaget till vissa typer av expropriationsfall? Vad bör man ta hänsyn till för att ersättningen ska upplevas som adekvat och har dagens ersättningsregler en sådan utformning?

Dessa övergripande teman tas tillsammans med många andra anslutande frågor kring ersättningen upp till behandling i Markåtkomstersättning.

Marc Landeman är forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, samt vid enheten för Fastighetsvetenskap, Malmö universitet.
 
  © 2017 Jure AB