Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 januari 2021
� Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 januari 2021 � Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Upplaga:48 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:143 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121349
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

Arbetsrätt 2021 - 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2021 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m den 30 juli 2020:
• Utstationeringslagen har gjorts till föremål för en omfattande omarbetning i samband med införandet av de senaste ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv. Möjligheterna att reglera villkor för utstationerade i kollektivavtal utvidgas. Lönen är inte längre begränsad till minimilön, fler villkorstyper än tidigare kan krävas med stöd av stridsåtgärder och likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen ska även tillämpas vid utstationering. Dessutom förstärks skyddet ytterligare för långvarigt utstationerade.
• Följdändring i MBL beroende på ändringar i utstationeringslagen. Stridsåtgärder som vidtas mot den nya 19 § i utstationeringslagen är olovliga. Dessutom flyttas den tidigare utstationeringslagen 5 a § till 15 § och 16 §.
• Följdändring i LAS beroende på att 8 § i utstationeringslagen byter nummer till 23 §.
• Ändringar i uthyrningslagen som innebär att det vid utstationering av inhyrda arbetstagare införs en skyldighet för kundföretag att informera bemanningsföretag om vilka arbets- och anställningsvillkor som skulle gällt om arbetstagaren hade varit anställd direkt av kundföretaget. Det införs även en skyldighet att informera bemanningsföretaget i förväg innan inhyrd arbetskraft sänds till ett annat land inom EES eller Schweiz.
• Följdändring i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) beroende på att Sveriges Kommuner och Landsting bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner.

Fr o m den 1 februari 2021:
• Följdändring i lagen om offentlig anställning (LOA) beroende på att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet byter namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Med Arbetsrätt 2021 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 144 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
 
  © 2017 Jure AB