Arbetsrätt 2022 - Aktuella lagtexter 1 juli 2022
� Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsrätt 2022 - Aktuella lagtexter 1 juli 2022 � Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Upplaga:51 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:172 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121448
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 105 SEK exkl. moms

 

Arbetsrätt 2022 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2022 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.


Fr o m den 7 februari 2022:
• Ändring i sjuklönelagen, 8 §.
Arbetstagare behöver inte längre lämna sjukintyg fr o m den sjunde kalenderdagen.


Fr o m den 1 april 2022:
• Ändring i sjuklönelagen, 8 §.
Regeringen beslutar att återställa reglerna om att arbetstagare ska lämna sjukintyg fr o m den sjunde kalenderdagen.


Fr o m den 15 juni 2022 med vissa undantag:
• Ändringar i utstationeringslagen, 1, 5, 5 a–f, 14 a, 27 och 45 a–i §§.
Genomförande av EU:s mobilitetspaket som ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn, innebär införande av ett antal nya bestämmelser i utstationeringslagen om utstationering av förare.

• Ändring i uthyrningslagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.
Mindre följdändring p g a EU:s mobilitetspaket.


Fr o m den 29 juni 2022:
• Ändringar i LAS, 1–3, 6 c–e och 6 h–i §§.
Genomförande av EU:s arbetsvillkorsdirektiv medför ett flertal nya bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att lämna information om anställningsvillkor till arbetstagaren i anslutning till att anställningen startar.
Se den särskilda kommentaren på sid 11–14 i boken.

• Ändring i arbetstidslagen, 3 §.
Följdändring p g a arbetsvillkorsdirektivet.


Fr o m den 30 juni 2022, men ska tillämpas först fr o m den 1 oktober 2022:
• Ändringar i LAS, 2, 2 a–d, 3–4, 4 a–b, 5, 5 a, 6 c, 7, 7 a–b, 15, 22, 25, 33, 33 d, 34–36, 38 a och 43 §§
Ett flertal ändringar i LAS, som har sin utgångspunkt i Januariavtalet och är i enlighet med den principöverenskommelse om en reformerad arbetsrätt och ett nytt omställningsstudiestöd, som arbetsmarknadens parter på den privata arbetsmarknaden slutit.
Ändringarna innebär bl a att:
• Begreppet saklig grund för uppsägning ersätts av sakliga skäl
• Ett utökat undantag från turordningen införs
• Anställningen består ej under tvist om ogiltighet av uppsägningen
• Turordningsregler införs vid sänkt sysselsättningsgrad (s k hyvling)
• Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning
• Anställningsavtal på heltid ska vara norm
• Uthyrda arbetstagare får ökade möjligheter till tillsvidareanställning
Se den särskilda kommentaren på sid 15–17 i boken.

• Ändringar i förtroendemannnalagen, 8, 8 a–b och 12 §§.
Det införs ett undantag för fackliga förtroendemän vad gäller de nya reglerna att anställningen ska upphöra vid uppsägningstidens utgång, även om det har uppkommit en tvist om uppsägningens giltighet.

• Ändringar i uthyrningslagen, , 2, 12 a–d, 14, 14 a och 16 §§
Det införs utökade möjligheter till tillsvidareanställning för uthyrda arbetstagare som har varit placerade hos ett kundföretag på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader.

• Ändring i LOA, 20 §.
Mindre följdändring p g a ändring i LAS.

• Ändring i föräldraledighetslagen, 23 §.
Mindre följdändring p g a ändring i LAS.

• Ändring i lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, 11 §.
Mindre följdändring p g a ändring i LAS.

• Ändring i lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, 6 §.
Mindre följdändring p g a ändring i LAS.

• Ändring i lagen om rätt till ledighet för att p g a sjukdom prova annat arbete, 14 §.
Mindre följdändring p g a ändring i LAS.

• Ändring i diskrimineringslagen, 6 kap 8 §.
Mindre följdändring p g a ändring i LAS.


Fr o m den 1 augusti 2022:
• Ändring i lagen om rättegången i arbetstvister, 1 kap 2 §.
Följdändring p g a en ny lag om företagsrekonstruktion.


Fr o m den 1 januari 2023:
• Ändringar i LAS, 33 och 33 d §§.
Ändringar p g a att den s k LAS-åldern, dvs rätten att kvarstå i anställningen, höjs till 69 år. Dessa ändringar kommer att föras in i nästa utgåva av lagsamlingen.


Med Arbetsrätt 2022 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 172 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
 
  © 2017 Jure AB