Prop. 2008/09:121 Transporter av radioaktivt avfall, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:121 Transporter av radioaktivt avfall, m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809121
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:121
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (1988:220) och lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Alla gränsöverskridande transporter av kärnavfall, använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från, till eller genom Sverige måste tillståndsprövas. Detta följer av rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Förslagen i propositionen innebär att tillstånd inte får ges för transporter till vissa platser och länder och att transporttillstånd får vara giltiga i högst tre år. Vidare föreslås ett straffansvar för den som inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt en Euratomförordning om investeringsprojekt som ska meddelas till kommissionen eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid uppgiftslämnandet
lämnar oriktiga uppgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni
2009.
 
  © 2017 Jure AB